Dautan ba ang Pagbaton ug mga Larawan ug Imahen sa mga Santos?

USA ka dakung akusasyon kanatong mga Katoliko nga kita daw nagsimba ug mga larawan ug dios-dios. Usa kini ka dakong mali nga akusasyon, apan kon ikaw usa ka Katoliko nga wala magtuki sa atong pagtoo, ug kulang sa pondasyon, igo na kining makatarog sa imong pagtoo ug madani sa ilang mga atake kanato.

Ilang gamiton pagkutlo kining mga sitas ug bersikulo sa Bibliya sa pag-atake kanato:

Exodo 20:3-5. “Ayaw pagbaton ug laing dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat ug dios-dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta, o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang dios-dios ni magsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughoan ako.”

Deuteronomio 4:16. “Ayaw kamo paghimog larawan nga inyong simbahon, larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki ug babaye.”

Salmo 115:1-10. “Ang ilang mga dios adunay baba apan dili makasulti, nay mata apan dili makakita, adunay ilong apan dili makasimhot, adunay kamot dili makagunit, adunay tiil apan dili makalakaw…”

Ug daghan pang mga kapitulo ug bersikulo sa bibliya nga ilang gamiton kanato sa pag-atake mahitungod sa pagtamod nato ug mga larawan sa atong Simbahan ug kabalayan. Kon kini i-literal pagsabot mahulog nga ang Dios nagdumili gayud pagpabuhat ug larawan ug isa sa nakasupak niini ang Katoliko.

Ang tubag mao kini:

Nga tinuod ang Dios mihatag kanato ug balaod sa pagdili ug pagbuhat ug larawan kong imo kining simbahon nga Dios (Exodo 20:3-5), kay sumala pa sa atong Ginoo nga siya lang ang matuod nga Dios ug wala nay lain pa. Busa nagdumili siya sa pagpabuhat ug mga larawan kung kanang larawana imong buhaton human imong simbahon (Deut. 4:16), ayaw kamo pagsimba ug larawan dagway sa babaye ug lalaki, kay kanang mga larawana, larawan sa dili tinuod nga Dios ginatawag nga dios-dios (idols), kay sumala pang San Pablo nga ang idols nag-representar sa butang nga dili tinuod (1 Cor. 8:4). Kining sugo sa Dios pagdili pagbuhat ug larawan mao kadtong larawan sa mga idols diin ang katawhan sa Dios kaniadto nagsimba ug lain nga dios, busa nagpagawas ug sugo ang Dios pinaagi kang Moises sa pagdili ug pagbuhat ug larawan sa mga dios-dios o idols, apan ang Dios wala magdili sa paggamit ug pagtamod ug mga larawan sa mga balaan ilabi na kung ibutang kini sa mga balay alampoanan sama sa Simbahan aron makatabang kanato sa pagpalalom sa atong pagtoo, ilabi na sa mga pag-ampo aron mas mabati pa gayud nato ang presensya sa Dios.

Sama sa giingon sa Bibliya ang Dios nagsugo sa pagpabuhat ug mga larawan sa balaan.

Exodo 25:18-20 “Paghimog duha ka larawan sa kerubin…gikinahanglan nga ang ilang pako magbukhad… ug ibutang kini sa sudlanan nga papan nga bato…ug didto ako makigkita kaninyo.”

1 Cronicas 28:18-20 “Ug gisultihan usab ni David si Salomon (bahin sa sulod sa Templo), nga butangan ug rebulto sa kerubin nga binukhad ang mga pako ibabaw sa sudlanan sa kasabotan sa Ginoo.”

11 Cronicas 3:10-11 “Ang templo sa Dios…gibuhatag kinulit nga mga rebulto sa kerubin gikan sa salog hangtud sa bongbong sa templo.”

Ezequiel 41:17-20 “Diin ang templo sa Dios gikulitan ug mga larawan dagway sa kerubin, sa tawo nga mga balaan.”

Dinhi nato makita nga ang Dios mismo nagmando kanato sa pagpabuhat ug mga larawan sa mga balaan nga ibutang sa templo o balay alampoanan. Kung aduna may gidili sa Dios mao kadtong mga larawan sa mga dios-dios o idols, apan ang Simbahang Katoliko nagtudlo kanato nga mosimba kita sa usa lamang nga matuod nga Dios ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wala may tudloang Simbahan nga atong yukboan o simbahon ang mga larawan nga ana sa atong matag-simbahan ug walay but-ang Katoliko nga nagasimba ug larawan diha sa Simbahan. Ang pagtahud ug pagtamod sa larawan sa mga Balaan o Santos ilabi na sa larawan ni Kristo labi pa natong gitahud ang mga gilarawanan niini. Sama nga kung giyatakan nato ang ilang larawan labi pa natong gipasipad-an ang buhing gi-representahan niini, kay ang pagtahud sa mga sagradong larawan wala mahigawas sa gitudlo diha sa Bibliya, kay ang pagtamod nato sa mga larawan sa Ginoo ug sa iyang mga Santos makatudlo ug makatabang kanato ug makahinomdom sa ilang mga maayong buhat.

Busa ang ilang mga atake kanato usa ka dakong bakak ug ila lang gamiton ang kasulatan aron pagpahisalaag sa mga Anak sa Dios. Ang pag-ampo pag-atubang sa larawan o pagluhod niini dili kana pag dios-dios o pagsimba sa maong larawan, kay ang Simbahang Katoliko wala nagtudlo nga mag-ampo ngadto sa larawan o mga rebulto, kondili nag-ampo kita sa gi-larawanan niini.

Pananglitan, kung nag-atubang kita pag-ampo sa larawan ni Kristo o sa iyang mga Santos ug Apostoles ang atong gi-ampoan mao ang nanag-iya sa maong larawan, ug gani diha sa Bibliya ang katawhan sa Dios kaniadto mag-ampo sila mag-atubang sa larawan sa kerubin nga gipa-buhat sa Dios kanila sama kang Josue nga nag-ampo siya sa Dios naghapa ug nag-atubang sa arka sa Ginoo diin didto gibutang ang larawan sa kerubin, “ug gigisi ni Josue ang iyang bisti ug mihapa sa yuta atubangan sa arka sa Ginoo…” (Josue 7:6).

Ang pagprusisyon sa mga balaan nga larawan wala gihapon nahisupak sa Bibliya. Ang pagprosesyon usa ka pagpadayag ug pagpasidungog sa mga gibuhatan niini sama sa pagprosesyon nato sa larawan ni Kristo diin ato siyang gipasigarbo sa katawhan ug gipaila nga tungod sa iyang pagkatawo, pag-antos ug pagkamatay nahatagan kita ug kaluwasan, maingon man usab sa larawan sa mahal nga Birhen ug sa mga Santos ato lamang silang gipasiduggan tungod sa ilang balaanon nga kinabuhi nga sila mahimo nato nga sumbanan, sama sa Kasulatan diha sa Daang Tugon nga ang katawhan sa Dios, ilang giprusisyon ang Arka sa Kasabotan, diin didto gibutang ang napulo ka sugo, ug ila kining gituyok sa tibook lugar (Samuel 6:1-6).

There are 2 comments

  1. Belen

    Aron walay ma estorya dili nalang butangan ug mga rebolto ang simbahang katoliko. Puide man mag simba nga walay mga rebolto. Supak sa Dios ang pagsimba Sa mga dios dios ug ang pagyukbo. Ang uban nga mga simbahang katoliko wala kitay makita nga mga rebolto. Mao kanay insakto. IPa abot kini sa mga kadag koan Sa katoliko nga mas labing maayo nga walay rebolto ibutang sa simbahan.salamat

    1. Davao Catholic Herald

      Alang sa mga Katoliko, ang rebolto wala namo simbaha. Apan, naghatag kami og pagtahod kanila nga gilarawan niining rebolto, tungod kay ang ilang kinabuhi nagsunod kang Kristo. Sila gihimo namong ejemplo sa among kinabuhi. Wala namo sila simbaha. Salamat sa imong komento!

Post Your Thoughts