Ang Pag-gamit ug Kandila!

Maayong adlaw kaninyo Brod John, unsa man kamahinungdanon ang kandila? from Moyong of Agdao, Davao City. 0939-6156***

Ang kandila simbolo sa kahayag (Mat. 5:14-15). Sa matag gamit nato niini panahon sa mga espiritohanong kalihokan makahatag kini ug lalom nga debosyon sa atong mga pag-ampo ug pahinungod, sama nga si Hesukristo maoy atong KAHAYAG. Busa ang kandila naga-simbolo kang Kristo nga mao ang kahayag. Ang Panultihon 20:27 nagkanayon: “ang Dios nagahatag kanato ug tanlag o kahayag”. Ang kandila o kandileryo simbolo sa Simbahan ni Kristo sa Pinadayag 1:12, 1:20.

Nganong moingon man mo nga si Maria Manluluwas? 0907-2282***

Sa among kolum nga nigula niadtong Agosto 8, 2010 Ang papel ni Birheng Maria sa kaluwasan? Wala gayud kami naga-ingon nga si MARIA MANLULUWAS, ug dili kana pagtulun-an namong mga Katoliko, kay nasayod gayud kami nga si Hesukristo lamang ang bugtong manluluwas ug wala nay lain pa (Tito 2:13). Sa among kolum, kami nagsulat nga si Birheng Maria maoy nahimong instrumento sa Dios aron diha KANIYA IPAKATAWO ANG MANLULUWAS (Mat. 1:23). Mao nga siya naka-contribute pod sa lihok ni Hesukristo sa pagpangluwas sanglit sa iyaha man nikuha ang Ginoo sa lawas ug dugo nga maoy iyang giula aron sa pagluwas kanato (Gal. 4:4).

Tagae ko ug proof or verse sa Bible nga misaka si Maria sa langit? Pls reply, Bert of Digos City 0930-186****

Igsoong Bert, siguro dili gayud ihikaw ni Hesukristo nga human sa kinabuhi ni Birheng Maria dinhi sa kalibutan iya kining paga-kuhaon ug dal-on niya sa langit nga maoy iyang pinuy-anan sanglit si Maria maoy iyang inahan. Mao kana ang simpleng rason kung ikaw Kristiyanos Diha sa kasulatan, dayag gayud nga masabot nato nga si Maria misaka sa langit diha sa Pinadayag 12:1 nga nakita ni San Juan ang usa ka Babaye nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan nga anaa sa langit ug kanang bayhana walay lain kondili ang Mahal nga Birheng Maria.

Post Your Thoughts