Ang Katapusang Takna!

“Pagbantay ug pagtukaw kamo; kay wala kamo masayud sa panahon nga magakahitabo kini… kay tingali unyag mokalit lamang siya pag-abut ug makaplagan niya kamo nga mangatulog… Ug ang akong ginaingon kaninyo ginaingon ko sa tanan: Pagtukaw kamo.” (Marcos 13:33, 36-37).

Kini nga mga pulong nga gilitok sa atong Ginoo isip pahimangno kanatong tanan nga kinahanglan gayud diay sa matag karon ug unya angay gayud nga magbantay kita ug magtukaw, kay wala gayud kita masayod kon kanus-a moabot ang atong takna.

Usa lamang ka butang nga kasigurohan nga dili nato malilong ug angay natong pamalandongan nga kitang tanan moabot gayud sa kamatayon. Gani usa kini sa pinaka-subo ug sakit nga bation sa matag-usa kanato. Apan kini naka-disenyo na sa dagan sa atong kinabuhi, sanglit ang kamatayon nahiapil na sa dagan sa atong kinabuhi niining kalibutana nga gibalot sa kasal-anan. Sanglit ang kamatayon mao ang bugti o bayad sa atong mga kasal-anan busa kitang tanang tawo moagi gayud niini. (cf. Roma 5:12, 3:23, 6:33).

Busa isip mga anak sa Dios nga nakadawat sa gasa sa bunyag nga maoy nakapahiusa kanato ngadto sa Dios angay gayud nga maningkamot kita niining kinabuhia pinaagi sa pagsunod sa kabobot-on sa Dios aron unya pohon kon moabot na kanato ang kamatayon andam kita nga moatubang nganha kaniya. Kay sa teyolokanhong kahulogan subay sa tudlo sa atong Simbahan, ang kamatayon mao ang panagbulag sa lawas ug kalag. Human sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan inig bulag na sa atong kalag nganha sa atong lawas, ang atong tawhanong lawas mopauli sa abog diin siya nag-gikan (Ecclesiates 12:7, Gen. 3:19), ug ang atong kalag o espiritu mobalik sa sabakan sa Dios (Eccl. 12:7, 2 Cor. 5:8).

Angay natong hisayran human sa atong kamatayon ang pagbalik sa atong kalag ngadto sa Dios adunay dakong mahitabo mao ang PAGHUKOM. “Ug gimbut-an nga ang tawo mamatay sa makausa ug tapos niana hukman siya sa Dios” (Heb. 9:27). Ang Dios mohukom kanato pinasikad gayud sa atong mga BINUHATAN. “Kay kitang tanan kinahanglan mangatubang sa hukmanan ni Kristo, aron ang matag-usa makadawat ug ganti sumala sa atong nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan.“ (2 Cor. 5:10).

Human sa paghukom kanato aduna kitay duha ka dapit nga padulngan. Una, mao ang kalipay nga hingpit nga mao ang LANGIT nga alang sa mga maayo nga hangtud sa iyang kamatayon wala siya mobiya sa Dios (Mateo 25: 33-40). Ikaduha mao ang walay katapusang silot ug kasakit nga puluy-anan sa mga dautan nga mao ang IMPYERNO (Mateo 25: 41-46). Ug subay sa tudlo sa atong simbahan adunay ikatulo nga dapit nga mao ang PURGATORYO. Dili molungtad hangtud sa kahangturan kay temporayo lamang kini alang niadtong mga tawo nga namatay nga adunay gamay nga salaud nga nabuhat batok sa Dios o wala pa makumpleto ang iyang pagbayad sa iyang mga sala dinhi sa kalibutan. Kinahanglan pa siyang linisan sa iyang mga kasal-anan hangtud nga kabayran (cf. 1 Cor. 3:15, 2 Macabeo 12:35-46, Mateo 12:32, 2 Pedro 3:16-18). (Bro. John Reyes ug Bro. Ronald Rondina, Catholic Faith Defenders)

Post Your Thoughts