Unsaon sa Fatima Centennial nga Mahiapil sa Tuig sa Parokya? (Part 2)

Ania ang ikaduhang bahin sa pamahayag ni Padre Roland Sayman sa Diyosesis sa Mati.

Ang Pagbag-o kon Pagkakabig sa mga makasasala ug ang Kalinaw sa Kalibutan nga mga mensahe sa Birhen masabtan dinhi nga usa ka kadaugan o pagdaog sa iyang Putli nga Kasingkasing nga nagagiya ngadto sa Kahiusahan [kon koinonia] sa matag tawo ngadto sa iyang Dios ug isig katawo. Ug kini mao ang kahulogan sa tibuok kaluwasan sa kalibutan ug tanang katawhan, ang lintunganay nga mensahe sa Birhen sa Fatima. Gitugyan ni Ginoong Jesus ang iya mismong tinun-an [diha sa pagkatawo ni Juan Apostol] ngadto sa Birhen didto sa tiilan sa Krus, “Babaye, ania ang imong anak; anak ania ang imong Inahan!” [Juan 19: 27].

Usa kini ka pinaka-labawng pagsalig-tugyan sa usa ka Dios ibabaw sa Krus ngadto sa usa ka Putling Inahan [sa Kalooy] aron pag-atiman sa matag kalag nga gitinguha niyang luwason ug tuboson, Kristiyanos man kon dili-Kristiyanos. Konsabagay, diha sa linaing paagi, naghisgot kini alang sa matag tinun-an kon sumusunod ni Jesukristo nga bililhong gisalig-tugyan ngadto sa pag-alima sa Inahang Maria. Ug kining maong pagsalig-tugyan ni Ginoong Jesus ngadto sa iyang Inahang Maria mamahimong pagatumanon sa susamang Inahang Maria pinaagi sa iyang matinabangong pagpataliwala ug sa iyang pagka-rayna’g-inahanong pagpataliwa ngadto kang Jesus.

Tungod kay sa katapusan, magmadaugon gayud ang iyang Putling Kasingkasing sa higayon nga ang matag anak niya mausab na ngadto sa pagkabalaan ug magmalinawon na diha sa mga kamot sa Dios ug isig katawo. Usa ka Pagkabalaan nga bunga sa pagbag-o sa matag sala ngadto sa grasya; ug usa ka Kalinaw nga bunga sa pagpasaylo ug paghinulsol sa usa ka makasasala nga nausab ngadto sa pagka-santos.

Ang atong tinguha dinhi mao ang pagpadayag sa usa ka bililhong hiniusang mensahe kon UNSAON SA FATIMA SENTENYAL NGA MAHIAPIL SA TUIG SA PAROKYA?

Una, managsama ang Sentenyal Jubileyo nga Tuig sa Fatima ug ang Tuig sa Parokya nga mihisgot sa tema kabahin sa Kahiusahan [sama sa, kasinatian sa Katilingban/GKK];

Ikaduha, ang duha ka kasaulogan mihisgot og Pagbag-o kon Pagkakabig sa mga Makasasala [sama sa, kasinatian sa Pulong/Kompisal] tungod sa tinguha sa matag tinun-an ni Kristo sa Pagka-balaan.

Ikatulo,ang duha ka kasaulogan naglantaw sa usa ka Kalibutan sa Kalinaw [sama sa, kasinatian sa Eyukaristiya/Kalawat] atubangan sa Dios, Katawhan ug Kabuhatan tungod sa tinguha sa matag tawo alang sa Tunhay’ng Kalinaw.

(Ang katapusang bahin sa pamahayag mogula sa sunod Dominggo)

Post Your Thoughts