Unsaon sa Fatima Centennial nga Mahiapil sa Tuig sa Parokya?

Karong semanaha, nagsugod na dinhi sa Davao, Digos, Tagum ug Mati (DADITAMA) ang pagbisita sa Imahen sa Birhen sa Fatima nga gikan sa Portugal.

Aron matabangan kita sa pagsabot og maayo niining kalihokan taliwala sa Tuig sa Parokya nga ginasaulog sa tibuok Simbahan dinhi sa Pilipinas, tinugutan ni Padre Roland Sayman sa Diyosesis sa Mati, buot nakong ipaambit kaninyo dinhi ang iyang pamahayag.

Ania ang primerong bahin niini:

Samtang sa unang bahin, ang Tuig sa Parokya nahasukad sa pastoral nga pagsabot nga ang Parokya usa ka Kahiusahan sa mga katilingban [sama sa dyosesis isip usa ka kahiusahan sa mga parokya, o ang Unibersal nga Simbahan isip usa ka kahiusahan sa mga dyosesis sa tibuok kalibutan];

Ang Kahiusahan nasabtan dinhi isip usa ka buhat sa kahugpongan o pagkahugpong diha sa kahiusa sa pagtuo, paglaum ug paghigugma diha sa usa ka Pagka-Ginoo ni Jesukristo, ubos sa usa ka Pagka-Amahansa Dios, diha sa kahiusahan sa Espiritu Santo, usa ka Dios sa kahangturan. Sa ato pa, usa kini ka pagsabot sa kahiusahan nga nalambigit sa Kahiusahang Trinitaryo sa Usa ka Dios.

Dinhi, nakahisgot kita og usa ka misyonaryong prinsipyo sa kahiusa diha sa panaglahi. Sa ato pa, usa ka Simbahan, Katawhan sa Dios, diha sa usa ka bunyag nga dunay daghang mga gasa, alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan nga mao ang pagsugod sa kamugnaan sa Gingharian sa Dios, ang mensahe sentral ni Jesukristo. Sa ato pa, kining tinguha sa kahiusahan sa mga katalingban diha sa parokya naglangkob og usa ka proseso sa Pagbag-o, Paghinulsol, ug ang Pag-inambitay sa Pulong sa Dios, sa Eyukaristiya, ug sa Kristohanong kinabuhi nga panag-igsoonay ngadto sa usa ka kasinatian sa Kalinaw ug Maayong Kabubut-on diha sa Pagka-Ginoo ni Jesukristo.

Sa laing bahin, ang Centennial Jubilee Year of Fatima nahasentro ngadto sa mensahe sa Birhen alang sa tulo ka mga batang magbalantay sa karnero alang sa Pagbag-o kon pagkakabig sa mga makasasala ug ang pagmugna og Kalinaw dinhi sa kalibutan. Kining Pagbag-o ug Kalinaw nga paninguha sa Birhen angayng pagaubanan sa mga pag-ampo sa Santo Rosaryo, sa Sakripisyo sa unang lima ka Sabado sa Bulan, sa Akto sa Pagbayad sa Putli nga Kasingkasing ni Maria ug sa Sagrado nga Kasingkasing ni Jesus, ug sa Akto sa Pagtugyan sa Russia ug sa tibuok Kalibutan ngadto sa Putling Kasingkasing ni Maria sa giingon pa sa Birhen, “sa katapusan magmadaugon ang akong Putling Kasingkasing.” Kini tungod kay, “ang pamilya nga dungan nag-ampo nagkauban kanunay”; ang kalibutan sa pag-ampo usa ka kalibutan sa kalinaw.”Anaa sa Movement sa “World Apostolate of Fatima” kining panultihon: “Orbis unus orans” [One World Praying kon “Usa ka kalibutang naga-ampo”].

Post Your Thoughts