Ang Nagpabuta-buta

Ikaupat nga Domingo sa Kwaresma
1 Sam. 16:1, 6-7, 10-13/ Ps. 23:1-6/ Eph. 5:8-14/ Jn. 9:1-41

Naay duha ka klaseng pagkabuta sa tawo. Ang una ang pagkabuta tungod sa pagkawala sa panan-aw. Usa kini ka pisikal na kawad-on og lisud na kini ibalik samot na kung ang pagkabuta gikan pa sa pagkabata.

Apan naa usab mga tawo nga makakita apan nagapuyo nga sama sa usa ka buta. Ang tawag nato niining mga tawhana mao ang mga tawong “nagpabuta-buta.” Kining mga tawhana mipili nga dili sila makakita tungod kay dili nila dawaton ang kamatuoran labaw sa tanan ang kamaturuan diha sa pagtuo. Kaning mga tawhana ni Lisud ayuhon sa ilang pagkabuta kay tungod naa kanila ang desisyon na sila makakita pagbalik sa kamatuoran. Mao ning mga tawo nga wala na nagpuyo sa kabubut-on sa Dios diha sa ilang mga kasing-kasing. Buta tungod sa ilang kaugalingon garbo og kahakog.

Dina ingon nga ang ugat daw sa sala o ang inahan sa tanan sala mao ang garbo kay tungod ang garbo magpahimo sa tawo nga buta sa kamatuoran. Kay kung kita mabuta sa kamatuoran mabuta pud kita sa Ginoo. Na dili na nato makita ang kamaayo sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Kay kung kita buta sa kamatuoran abi nato nga ang tanang natong dinabuhat tama. Og tungod niini mawad-an kita og gana sa paghinulsol sa atong mga sala. Bantog ang uban maka-ingon na maayo na silang mga tawo og dili na sila nanginahanglan sa Dios diha sa ilang kinabuhi.

Ang atong Ebanghelyo karong ika-upat nga Domingo sa Kwaresma naghagit kanato na atong lantawon ang atong mga kaugaligon basi nagkaanam-anam na kita’g pagkabuta diha sa atong kinabuhi. Basi nahisama na kita sa mga pariseo na dili mo dawat sa gahum ni Jesus nga nagpaayo sa buta nga tawo. Ang maong kinaiya dakong babag sa tinuoray nga kabag-ohan og tinuoray nga paghinulsol sa usa ka tawo. Karong panahona May mga tawo nga dili na nagakumpisal tungod ingon nila nga “wala na silay dakong sala na nabuhat!” “Maayo sila nga mga tawo bantog wala na sila nanginahanglan sa kaluoy sa Ginoo!”

Atong timan-an na ang pagpaubos sa kaugalingon magtabang kanato sa pagdawat sa atong mga kalapasan og sala nga nahimo diha sa atong kinabuhi. Busa atong pangutan-on karon ang atong kaugalingon: “Nagbuta-butahan pa ba kita karon isip mga kristyanos?” Atong timan-an nga dili pa ulahi ang tanan sa pagkakita’g balik sa kamatuoran – ang kamatuoran diha sa Ginoo.

Og sama sa buta sa atong Ebanghelyo kita usab unta makaingon “Ginoo, mosalig ako!” (Rev. Matt Quiao)

Post Your Thoughts