Batakang Oryentasyon Kabahin sa Kampanya Batok Droga (Part 2)

Batakang Oryentasyon Kabahin sa Kampanya Batok Droga Pinaagi sa: SKP 2 GKK-based Rehabilitation Support Programme

Sagop Kinabuhi Program 2 graphicAng Pagpangilabot sa Simbahan

Dili mahimo nga taliwala niining mga panghitabo, ang Simbahan molingiw sa iyang mga mata ug magpakaron-ingnon nga wala kini’y nakita. Ang Simbahan mangilabot gayud tungod kay anaa kaniya ang obligasyong moral aron makatampo diha katukoran sa mas tawhanong kalibutan nga adunay hustisya, kaangayan ug kalamboan. Pinasikad kini sa duha ka mga mahinungdanong prinsipyo nga nalatid diha sa mga Batakang Katilingbanong Panudlo sa Simbahan (Basic Social Teachings of the Church) nga mao ang mosunod:

 1. Ang Tawo Adunay Dignidad – Ang atong pagtoo nagatudlo kanato nga ang matag tawo bililhon ug kini naga-ugat sa kamatuoran nga ang tawo adunay dignidad tungod kay:
  • Ang tawo gihimo sumala sa dagway ug kasamahan sa Dios. (Genesis 1:26);
  • Gigasahan siya sa salabutan ug kinaadman aron magiyahan siya sa kamatuoran diin maantigo siyang moaninaw sa iyang palibot, modawat ug mopalambo niini sumala sa iyang mga gasa ug hiyas nga gihatag sa Dios kaniya. Ingon
   mantulubagon usab niya ngadto sa Dios kung unsa man ang mga panghitabo sakalibutan tungod sa iyang binuhatan;
  • Gihatagan usab ang tawo sa gasa sa kabubut-on, aron mahimo siyang gawasnon sa pagbuhat sa iyang gustong buhaton pinasikad sa dan-ag sa kamatuoran. Siya ang magbuot sa iyang mga lihok, uban sa gahum sa pagpili sa maayo ug dili maayo. Gumikan sa iyang pagkagawasnon, mahimo niyang buhaton kutob sa unsay gusto niyang buhaton ubos sa mando sa iyang konsyensya. (Pacem in Terris #9);
  • Si Kristo nagpakabuhi ug nagpakamatay aron pagtubos sa katawhan pinaagi sa pagbuhis sa iyang dugo ug nabanhaw alang sa paghatag og paglaum (Gal. 2:20). Tungod sagrasya sa Dios ang tawo nahimong anak ug higala sa Dios ug manununod sa Gingharian. (Pacem in Terris #10).
 2. Principle of Subsidiarity – nga iya gayud sa Simbahan nga naga-ingon nga “Ang komunidad nga naa sa taas nga ang-ang kinahanglan dili ako-on ang mga tahas nga iya sa komunidad sa ubos nga ang-ang ug hikawan sa iyang awtoridad. Hinuno-a, suportahan kini kung gikinahanglan ug tabangan sa pagkoordina sa iyang mga bulohaton diin sa kanunay ang panglantaw mao ang kaayohan sa tanan.” Mabasa kini saencyclical letter ni Pope Pius XI nga Quadragesimo Anno ug sa Compendium of the Catechism of the Catholic Church (Part Three, Chapter Two). Sumala niining maong prinsipyo:
  • ngasa mga organisadong katilingban, tugotan ang mga anaa sa ubos nga molihok nga ila ra nga minus ang pagpanghilabot sa mga anaa sa taas, ilabi na kung aduna kini’y katakos;
  • nga pinaagi niini, makahatag ug makapalambo kini sa kina-ugalingong pagsalig, nga mosantop ngadto sa kina-ugalingnong pagmatuto ug pagdumala sumala sa paggiya sa mga anaa sa taas;
  • Kining maong prinsipyo ang nagadagayday ug nagalig-on sa gambalay sa Simbahan samtang nagalatas kini sa panaw ngadto sa kagingpitan sa panahon.

(Nonoy Rodriguez, ASAC volunteer)

Post Your Thoughts