Si Jesus og ang Babayeng Samaryanhon

3rd Sunday of Lent (A)
Jn 4:5-42 | March 19, 2017

Ang atong Ebanghelyo karon naghisgut sa pag-abot ni Jesus sa lungsod sa Samaria. Atua didto ang atabay ni Jacob, ug milingkod si Jesus tupad sa atabay sanglit gikapoy man siya sa panaw kay udto man kadto. Samtang naglingkod siya, may niabot na usa ka babayeng Samaryanhon aron pagkalos ug tubig og Iya kining gipangayoan og tubig kay giuhaw gayod Siya.

Kung maghisgot kita’g kauhaw, duha ka posibilidad na pwede hisgutan ang espirituhanon og lawasnong kauhaw. Si Jesus nakasinati og lawasnong kauhaw mientras ang babaye gibati og espirituahanong kauhaw. Sama sa babayeng Samaryanhon, kita usab gibati og kauhaw.. kauhaw sa pagpangita sa bili sa atong kinabuhi. Apan satong kaugalingon kasinatian, ang maong kauhaw magtultol kanato sa dalan nga kalibutanon og makadaut sa atong mga kalag sama sa bisyo: alak, droga, babaye og uban pa kung kita dili mo amping sa atong kaugalingon kauhaw.

Sa atong Ebanghelyo, si Jesus nagpahinumdum kanato nga ang moinom sa tubig nga Iyang ihatag kanato dili na gayod uhawon. Kini nagpasabut na si Jesus lamang ang makapuno sa atong espirituhanong kauhaw sa kinabuhi og kini atong masinati diha sa paghinulsol sa atong mga sala og pagbag-o sa atong kasing-kasing ngadto sa Dios. Timan-an nato na ang babayeng Samaryanhon sa sinugdanan wala gayod mi dawat sa iyang kaugalingon sayop sa kinabuhi apan sa iyang pagsinati sa atong Ginoo, iyang gi atubang ang iyang kaugalingon mga sayop sa kinabuhi.

Ang atong Ginoo sa kanunay andam maminaw kanato sama sa iyang gihimo sa babayeng Samaryanhon kung kita usab andam mo abri sa atong kaugalingon kaniya. Niining panahon sa Kwaresma kita usab gihagit sa pag-abri sa atong kaugalingon og pagdawat sa atong mga sayop aron kita ma andam sa pagsulod sa atong Ginoo diha sa atong kasing-kasing. Niining panahon sa kwaresma ang atong simbahan nagadasig kanato nga tagaan nato og dakong higayon nga molambo kining maong personal nga pakiglambigit nato sa atong Ginoong Jesucristo.

Busa mangutana kita sa atong kaugalingon, unsa bay nahitabo sa atong paglambigit sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo? Misalig ba kita nga makigestorya kanato ang Dios diha sa atong mga pag-ampo? Og abri ba kita sa pagdawat sa atong mga sayop sa kinabuhi? (Rev. Matt Quaio)

Post Your Thoughts