Unsay sunod sa bisita sa Birhen sa Fatima

Niabot na karon sa Bukidnon ang nagapanaw nga imahen sa Fatima, Sama sa atong kasinatian diri sa DADITAMA, nga napahinumduman kita sa TAWAG ug MISYON sa Birhen sa Fatima nga karon atong gisaulog ang 100 na ka tuig sa iyang kasaysayan. Ang maong Tawag ug Misyon wala na natagai og pagtagad ug tingali gikalimtan na sa Simbahan, gawas sa pipila ka pundok sa Simbahan kansang katuyuan mao gayud ang pagpakaylap sa maong mensahe. Busa, human sa pagbisita sa imahen, padayonon nato ang nasugdan nga kamatngonan sa kabililhon ug kamahinungdanon sa Fatima sa atong kapanahonan.

Tuguti ako nga mopahayag sa pipila nga angay himoon aron sa pagpadayon ug pagpatunhay sa mensahe sa Fatima.

  1. Sa tanang parokya ug tulunghaang katoliko ug sa matag katolikong banay buhion o sugdan ang pagrosaryo matag adlaw pinasikad sa gipangayo sa Birhen sa Fatima. Sugdan na nato kini karon dayon. Dili na hulaton ang Mayo o Oktobre. Magrosaryo kita uban sa Mahal nga Birjen sa Fatima alang sa iyang katuyuan sa kalinaw sa kalibutan ug paghunong sa giyera.
  2. Ang tanang magatuman sa maong balansayon sa pagrosaryo matag adlaw, gidapit nga magpasap-ong sa brown skapularyo sa Karmel agi’g timaan sa iyang inadlawadlaw nga pagrosaryo. Nagasalig siya sa panaad sa Birheng Maria sa Karmel nga ang tanan magsap-ong sa skapularyo dili mamatay nga wala sa grasya sa Dios.
  3. Magpatalinghog sa gipangayo nga debosyon ngadto sa Putling Kasingkasing ni Maria – ang 5 ka primerong Sabado sa bulan agi’g paghupay sa gisakit nga kasingkasing ni Maria ug ni Jesus. A. Magrosaryo nianang adlawa B. Mamalandong sa mga misteryo sa Rosaryo sulod sa 15 minutos. C. Mangompisal sa Pari nianang adlaw, o sulod sa walo ka adlaw sa dili pa, ug sa human na ang primerong sabado. D. Moapil sa Misa ug mangalawat. Ihalad sa magtotoo ang tanan niyang hunahuna, pulong ug buhat alang sa paghupay sa kasingkasing ni Maria. Importate kaayo nga mahagan og katekesis ang mga magtotoo bahin niini ug madasig nga pagatumanon ang debosyon. Ang mga Pari magpahigayon sa mga takna sa pagpakompisal sa katawhan.

Sa umaabot nga Mayo 13 duyugan nato ang kasaulogan sa pagsugod sa Sentenaryo sa Fatima didto sa Portugal, pinaagi sa paghimo ug kaugalingong kasaulogan diha sa Simbahan sa parokya o sa Kapilya. Ato kining hisgotan sa sunod semana.

Post Your Thoughts