Magsugod na ta sa debosyon sa 5 ka Unang Sabado

Ang usa sa mga gipangayo sa Dios kang Lucia, usa sa mga bata sa Fatima mao ang mahitungod sa paghalad og mga sakripisyo alang sa kapasayloan sa sala ug tungod sa kasakit nga giaguman sa Birheng Maria. Sa pagtungha sa Mahal nga Birhen sa Fatima sa Hulyo 13, 1917, miingon siya aron pag-iway sa gubat mobalik siya paghangyo nga itugyan ang Russia ngadto sa iyang Putli nga Kasing-kasing ug sa Panaghiusa sa Paghupay sa 5 ka Unang Sabado sa bulan.

Sa Disyembre 10, 1925, sa Pontevedra, Espanya, mitungha ang atong Mahal nga Inahan kang Lucia ug miingon: “Tan-awa, anak, ang akong kasing-kasing nga gi-alironangan sa mga tunok nga gipaslak niini sa mga masupilong tawo sa tanang higayon pinaagi sa ilang mga pagpanamastamas ug mga walay utang kabubot-on. Ikaw, unta mosulay paghupay kanako, ug sultihi sila nga mosaad ko pagtabang, sa takna sa kamatayon, uban sa tanang grasya nga gikinahanglan alang sa ilang kaluwasan, sa tanan nga unang Sabado. Sa lima ka sagunson ka bulan, 1) mokompisal, 2) mokalawat, 3) moampo sa lima ka dekada sa rosaryo ug 4) makig-uban kanako nga mamalandong sulod sa 15 ka minuto sa mga misteryo sa rosaryo. Kining tanan ihalad aron paghupay sa akong Putling Kasing-kasing.”

Unya gipakita sa Mahal nga Birhen ang iyang Kasing-kasing nga gialirongan sa mga tunok, nga nagtimailhan sa atong mga sala. Nangayo siya sa mga buhat sa pagbayad sa sala ug mga buhat sa paghupay, aron pag-labnot niining mga tunok. Kining mga buhat mao ang debosyon sa Lima ka Unang Sabado. Ang tubag sa atong Inahan niini mao ang tanang grasya nga atong gikinahanglan alang sa atong kaluwasan!

Si Jesus usab, sa sunod nga duha ka tuig, mi tungha kang Lucia, isip usa ka bata. Sa Febrero 15, 1926 ug sa Desyembre 17, 1927. Sa duha ka pagtungha gidasig niya si Lucia sa pagpakaylap sa debosyon sa unang Sabado. Si Lucia miingon: “Ang gubat ug ang kalinaw sa kalibutan nag-aguod sa pagtuman niining debosyon sa unang Sabado uban sa pagtugyan ngadto sa Putiling Kasing-kasing ni Maria.”

Nganong Lima?

Pagpangutana ni Lucia kang Jesus ngano nga Lima, mitubag si Jesus: “Lima ang mga sala ug pagpanamas-tamas sa mga tawo batok sa Putling kasing-kasing sa akong Inahan:

  1. Batok sa iyang Putling pagpanamkon
  2. Batok sa iyang kanunay nga pagkaulay
  3. Batok sa iyang pagka Inahan sa Dios, apil na ang iyang pagka Inahan sa tanang mga tawo.
  4. Sala niadtong mga motanum sa kasing-kasing sa mga bata ug mga pagdumot batok sa Putling Inahan.
  5. Mga sala niadtong mga nagpanamastamas ug nagpasipala kaniya sa iyang mga balaang mga Larawan.”

Maayo gayod nga paagi kini sa pagpangandam sa kaugalingon ug sa banay sa atong Ika-13 sa bulan nga paghandum sa Aparisyon sa Birhen sa Fatima ug sa umaabot nga dakong kapistahan sa Birhen sa Fatima karong Oktobre 13, 2013.

Post Your Thoughts