Nabanhaw na ang Ginoo! Oo, nabanhaw na Siya ug ako usab uban Kaniya!

Mabungahong Pasko sa Pagkabanhaw!

Ang atong kasaulogan sa Pasko sa Pagkabanhaw nagdala og laing higayon sa pagsugod pagusab sa kinabuhi uban ni Kristo kinsa namatay ug nabanhaw alang sa atong kaluwasan. Bisan unsa pa ang atong daang kaagi, human na kadto. Duna kitay bag-ong higayon sa pagtarong ug pagmaayo sa atong pamuyo alang sa atong kaugalingong kaayuhan ug sa uban. Labaw sa tanan, alang sa kadayganan sa ngalan sa Ginoong HesuKristo.

Karong tuiga, ang panahon sa Pasko sa pagkabanhaw, nga molungtad og 50 ka adlaw hangtod sa pagtapos sa Dominggo sa Pentekostes sa Hunyo 4, 2017 nakaangkon og dugang kahulugan ug kabililhon.

Una, ang umaabot nga dakong piyesta sa Diosnong Kalooy sa sunod Dominggo Abril 23, 2017. Sa makausa pa ang tibuok Simbahan mahimong usa ka dakong instrumento alang sa pagbuhagay sa nagsingapin nga grasya sa kaluwasan gikan sa Kasingkasing ni Hesus gilansang sa Krus ug nabanhaw alang sa kalibutan ug katawhan nga nag agulo ug nagpanghupaw niining luhaan nga kalibutan puno sa kangitngit sa kapintas ug kamatayon. O Hesus, nagasalig kami kanimo lamang.

Ikaduha, ang Dominggo sa Maayong Magbalantay karong Mayo 7, 2017. Ang tibuok Simbahan magaampo alang sa bokasyon alang sa nagkalainlain nga ministriya sa Simbahan. Daghang mga tawo ang nahikawan sa Santos nga Misa tungod sa dakong kakulangan sa gidaghanon sa Pari ug mga relihiyosong lalaki ug babaye ikomparar sa gidaghanon sa mga magtotoo. Tungod sa maong pagkulang sa bokasyon, nagkulang usab ang magwawali sa Ebanghelyo sa kaluwasan ngadto sa kalibutan nga karong modernong panahon giuhaw ug gigutom sa langitnong kalan-aon ug ilimnon nga mao lamang ang tinuod nga katagbawan sa katawhan.

Ikatulo, sa Mayo 13, 2017 magsugod na ang pagsaulog sa binulan nga paghandum sa pagpakita sa Mahal nga Birhen sa Fatima ngadto sa mga bata matag ika-13 sa bulan sa Mayo hangtod sa Oktobre. Ang simbahan maggahin og spesyal nga panahon sa pagampo sa rosaryo, pagprosisyon, pagsaulog sa Misa ug pagsimba sa Balaang Sakramento sa Altar. Kini timaan sa pasalamat sa mga mensahe sa Birehen sa Fatima. Timaaan usab sa pagtahan sa kaugalingon sa pagtuman sa iyang gipangayo alang sa kaluwasan sa kalibutan aron makab-ot ang kalinaw ug paghari sa Dios.

Niining Hubileyo sa Fatima, spesyal nga Indulhensiya Plenarya ang gipahigayon sa Simbahan alang sa tanan nga magsaulog niining Ika-13 sa bulan sa Mayo hangtod sa Oktobre. Makisusi kamo sa inyong mga parokya alang sa dugang kasayuran niini aron sa ingon matagamtaman ninyo kining talagsaong gasa sa Dios pinaagi sa Simbahan.

Ikaupat, bulahanon kaayo kon masugdan na sa bulan sa Mayo hangtod Seteyembre, ang debosyon sa Putling Kasingkasing ni Maria pinaagi sa pagtuman sa balansayon sa 5 ka primerong sabado sa bulan. Maayo kaayo kini nga pagpangandam alang sa Piyesta sa Birhen sa Fatima sa Oktobre 13, 2017.

Post Your Thoughts