Sunda ang Maayong Magbalantay

Ikaupat nga Domingo sa Pagkabanhaw
Buhat 2:14, 36-41/ Sal. 23:1-6/ 1 Ped. 2:20-25/ Juan 10:1-10

Usa sa pinakalisod ng himuon karong panahona ang pagpaminaw tungod kay daghan kanato ang mahadlok sa kahilom o daghan lang gyud kaayo ug saba diha sa atong palibot o maski diha sa sulod sa atong kaugalingon mismo, diha sa atong huna huna ug kasing kasing, daghang saba nga usahay mag lisod ta ug paminaw sa atong gibati nga usahay, maski sa taliwala sa kahilum sa atong palibot, ang saba sa sulod sa atong tagsa tagsang kaugalingon daw makabungol. Para sa uban kanato ang kahilom daw makabungol, daw makausig, mao nag kung adunay mga takna sa kahilum kasagaran mangita gyud ta ug laing laing pama-agi para masaba ug balik ang atong taliwala.

Ang atong ebanghelyo karong adlawa nagsaysay kanato ni Jesus ang Maayong Magbalantay sa iyang panon. Ang Maayong Magbalantay nga wala lamang nagbantay para dili masa-ag ang iyang mga gibantayan apan usab para dili makasulod ang mga kawatan ug kadtong mga na-ay dautang tinguha sa panon. Ang mga karnero sa panon ni Hesus kadungog ug kaila sa iyang tingog, ang tingog sa Maayong tigbalantay, ug tungod niini sila musunod sa ilang Kaniya.

Kita isip mga binuyagan nahisakop kita sa panon ni Hesus, apan unsaon man nato pagsunod kang Hesus kung dili nato madunggan ang iyang tingog tungod sa kasaba sa atong taliwala ug kasaba diha sa sulod sa atong huna huna ug kasing kasing? Unsaon nato pagkabati sa iyang tingog kung kita mahadlok man sa kahilom?

Ang tingog sa Ginoo sa kasagaran malomo, mao nga kahinanglan nato ang kahilum sa sulod sa atong kaugalingon ug panagsang kahilom sa atong taliwala para makadungog kita sa tingog sa Ginoo, para makadungog ug makasunod kita sa iyang mga pulong. Kung mantigo ta maminaw sa tingog sa Ginoo, dali lang pud kita makabantay sa tingog sa mga tao nga nagapakarong ingnon nga mga alagad sa Dios.

Ang atong ebanghelyo mismo ang nagsulti nga daghang mga magsasangyaw nga muabot nga sama sa mga kawatan muabot para ilaglag ang mga sakop sa Dios, pero ang tinuod nga sakop sa panon sa Ginoo kaila sa tingog sa Maayong Magbalantay mao nga dili sila malaglag tungod kay dili man sila manunod ining mga tingog nga wala nila ilhi. Tungod niini importante kayo nga adunay kitay kapasidad sa pagpaminaw sa tingog sa atong Magbalantay, importante nga aduna kitay kapasidad sa kahilum aron mailhan nato ang tingog sa Maayong magbalantay. Si Hesus, kinsang tingog atong makaplagan diha sa balaang kasulatan ug diha sa tumang kalinaw sa atong kasing kasing.

Karong bulan sa Mayo, bulan sa atong mahal ng inahan nga si Maria, inahan ni Hesus, mutan-aw kita sa iyang dakong ehemplo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ug labaw pa niana, sa iyang way duha duhang pagsunod sa niini, ang Pulong nga nahimong Tao pinaagi niya. (Rev. Fr. Jeus Jardin)

Post Your Thoughts