Pagkabanhaw, timaan sa iyang pagbalik

“Ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kondili linukot lang gihapon diha sa iyang nahimutangan.” (Juan‬ ‭20:7)

Ang atong Ginoo sa dinhi pa siya sa kalibutan nag asoy ug nanagna ng daan sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi ug sa umaabot. Ang paagi sa iyang pagpakatawo gitagna ng daan sa panahun sa mga propeta (Is. 7:14; Is. 9:6) ug asa siya ipakatawo (Miq. 5:2).

Ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw gitagna usab niya (Juan 10:18-19). Ang atong Credo nag ingon, “inde venturus est iudicare vivos et mortuus” nga sa ato pa “mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay”. Ang atong Ginoo buhi na usab ug dili gayud mamakak (1 Pedro 2:22). Mubalik gayud siya sa katapusan sa mga adlaw. Sa lubnganan, ang panapton sa iyang ulo linukot lang gihapun (Juan 20:7) nag timaan nga siya mubalik sa umaabot. Mao nga sa dihang nakita kini sa mga apostoles, gipangita nila ang Ginoo.

May pipila ka mga pundok tinuhuanon nga dili motuo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Apan bisan paman, sukad kaniadto hangtud karon, wala gayud silay mapakita nga dokumento nga nakita na ang patayng lawas sa atong Ginoo dinhi sa kalibutan. “Affirmati non neganti incumbit probatio” nga sa binisaya pa “katungdanan sa nag pamatuod (nga wala mabanhaw ang Ginoo) nga mupakita ug evidencia”. Ang mga kadagkuan sa mga Judio kaniadto maoy nangahas pagtabon niini pinaagi sa ilang tinumo tumo (Mt. 28:11-15) nga hangtud karon mao ang ilang gipakaylap.

O filii et filiae, Rex caelestis, Rex gloriae morte surrexit hodie. Alleluia! (O Katawhan sa Ginoo, ang Hari sa himaya, gisimba nga Hari, karong taknaa gibalik gikan sa kamatayon. Alleluia!)

* * * * * *

Paminawa matag martes 8-9 PM ang programa Sub Umbra Petri (Ubos sa landong ni Pedro) sa Giya sa Pagtuo, DXGN 89.9 Spirit FM. Ave Maria! (Bro. Ryan R. Mejillano | LMS/CFD)

Post Your Thoughts