Si Hesus, gahapon, karon ug ugma

Ikaupat nga Domingo sa Pagkabanhaw
Buhat 2:14, 36-41 / Sal. 23:1-6 / 1 Ped. 2:20-25 / Juan 10:1-10

“Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi…salig lang Kanako”. Kini mao ang mga pangunang pulong na atong nadunggan sa atong ebanghelyo karong Dominggo. Naay uban kanato ang adunay kahadlok sa pulong nga “salig”, igo lang na mubasa kita sa managlahing mga hugot lines sa mga kabatan-onan karon aron masayran nato ang paglantaw sa uban nga tuod, lisod gayud musalig kay ingon pa daw pa nila masakitan ra gihapon ta sa katapusan. Matud pa sa usa ka usong kanta…”kay kung di gyud, di gyud…”

Tungod niini kita makapangutana, kinsa man ang atong masaligan para sa atong kaluwasan, ang salapi ba? Ang gahum ba nga kalibutanon? Mao ba ning mga butanga ang makahatag nato ug kaluwasan, mao ba ning mga butanga ang atong masaligan? Usahay atong huna huna nga dinhi lang sa kalibutan ang atong kinabuhi mao nga usahay ang salapi, ang gahum, ug ang impluwensya igo na aron maluwas nato ang atong kaugalingon, nga kining tanan igo na para atong masaligan. Apan ang tao walay kapasidad nga luwason ang iyang kaugalingon pinaagi sa iyang kaugalingon lamang padulong diha sa kinabuhing walay katapusan. Walay tawhanong gahum, walay kantidad sa salapi, ug walay tawhanong impluwensya ang makaluwas ug makahatag sa tao sa kalipay nga tunhay. Kanunay nga nagkahinanglan ang tao ug manluluwas nga puwede mutultol kaniya sa tamang dalan, sa kamatuoran, ug sa kinabuhing walay katapusan. Kanunay nagkahinanglan ang tao sa Manluluwas nga sa tinud-anay p’wede niya saligan.

Ang Ginoo pinaagi sa atong ebanghelyo karon nagsulti kanato nga musalig ta Kaniya, siguro ang uban kanato mangutana kay ngano? Una, tungod kay Siya nag sulti nga Siya mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Ikaduha tungod kay ang Dios kanunay’ng matinud anon, mahimo nga kita iyang mga binuhat mubiya kaniya pero Siya dili gayud mubiya kanato, kay Siya man ang maayong magbalantay nga ninghatag sa iyang kinabuhi alang kanatong tanan. Ikatulo, tungod kay nabanhaw siya sa ikatulong adlaw, nagpamatuod kini nga siya ang Mesias nga gipadala sa Ginoo aron kitang tanan maluwas. Si Hesus ang dalan na magtultul kanato diha sa dalan padulong sa balay sa atong Amahan, si Hesus ang kamatuoran nga nagdala ug kahayag taliwala sa kangitngitan sa sala, si Hesus ang kinabuhi nga nibuntog sa kamatayon nga ningsulod sa kalibutan pinaagi sa kasal-anan. Ang atong paglaum anaa kang Hesus, tungod niini angay lang nga ato Siyang saligan sa tibuok natong kinabuhi.

Taliwala sa kasinatian nato nga naghimo sa kalisdanan panagsa sa pagsalig, kipahinumduman kita karon sa tuburan sa atong paglaum ug atong pagsalig, si Hesus. Ibutang nato kaniya ang tanan natong paglaum, kay kaniya, dili gayud kita mapakyas, mulubad man ang kahayag sa adlaw o muhubas man ang kalawum sa dagat, ang gugma ni Hesus magapabilin, Siya magmakanunayon, Siya sa walay katapusan ang Dalan, ang Kamatuoran, ug ang Kinabuhi alang kanatong tanan. (Rev. Fr. Jeus Jardin)

Post Your Thoughts