Ang kalayo sa kaikag

“Paracletus autem Spiritus Sanctus quem mittet Pater in nomine meo ille vos docebit omnia et suggeret vobis omnia quaecumque dixero vobis” (Juan 14:26)

Ang atong Ginoo nagkanayon, “apan ang Manlalaban, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo.” (Juan 14:26)

Human mikayab ang atong Ginoo paingon sa langit (Mt. 28:16-20), usa sa iyang mga saad mao ang pagpadala sa ato ug manlalaban. Gitawag kini siya sa Griego ug “Paraklitou” nga sa ato pa, manlalaban, magdadasig, magtatambag. Siya ang ika Tulo nga Persona sa Santisima Trinidad nga mao ang Espiritu Santo.

Gituohan sa mga amahan sa atong pagtuong katoliko nga ang Pentecostes mao ang pinaka unang novena nga gihimo sa mga apostoles kauban ang mahal nga Birhen Maria. Siya ang makig-uban kanato aron maghatud ug kasantos sa atong kinabuhi niining kalibutana.

Ang Ginoo dili mupakyas sa iyang saad. Atong mabasa sa Juan 14:26, “ug ako mangamuyo sa Amahan, ug kamo iyang pagahatagan ug laing Manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtud sa kahangturan nga mao ang Espiritu sa Kamatuoran”.

Angay ug takus nga atong pasidunggan kanunay ang Espiritu Santo. Paminawon nato ang iyang tingog pinaagi sa iyang mga pinadala nga mga ministro — Santo Papa, mga Obispo ug mga kaparian. Anaa sa ila ang kutay nga walay pagkabugto (Mt. 16:19, apostolic succession) ug sila ang opisyal nga magtutudlo sa balaang pagtuong katoliko (1 Timothy 3:15, Magisterium).

Anha kita magpakisayod mahitungod sa Ginoo ug dili sa mga mini nga mga magtutudlo. Ang kalayo sa kaikag nga nabati sa mga apostoles 2,000 ka tuig na ang milabay, mudan-ag unta kanunay sa atong kinabuhi. (Ryan Mejillano | MAT CFD/LMS)

* * * * * *

Paminawa matag martes 8-9pm ang program Sub Umbra Petri (Ubos sa landong ni Pedro) sa Giya sa Pagtuo, DXGN 89.9 Spirit FM. Ave Maria!

Post Your Thoughts