Ang paghupot sa matuod nga pagtuo

“Bonum certamen certavi cursum consummavi fidem servavi” (2 Timothy 4:7)

Si San Pablo nagkanayun, “Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba, ug natapus ko gayod kini; giampingan ko ang akong pagtuo” (2 Timoteo 4:7)

Ang atong pagtuong Katoliko pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo nanudlo nga ang pagtuo usa ka labawng gasa gikan sa Dios. Ang Dios mismo maoy nagbuot nga ang iyang tanang katawhan mamaluwas (1 Timoteo 2:4) ug dal-on niya sa iyang katilingban aron maihap sa pagaluwasun (Efeso 5:23) ug mahiusa sa usa lamang ka panun diha sa usa lamang ka magbalantay (Juan 10:16).

Matud pa ni St. Vincent of Lerins, “ang pulong katoliko nagpasabut nga sakop niini ang tibuok kalibutan, tanang kanasuran, tanang kultura ug tanang kaliwatan sa tanang panahun”. Busa ang katilingban kun simbahan nga gamiton sa Dios nga kahimanan sa pagpangluwas gikinahanglan nga duna niini nga mga kinaiya o matang arun nga matuman ang saad sa Dios sa iyang katawhan. Ang atong Ginoong Hesus sa dayong kayab sa langit nagmando sa iyang mga tinun-an, “Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw himoa nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibotan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdomi! Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa kataposan sa kalibotan.” (San Mateo 28:19-20)

Busa, mapasalamatun kita nga kita binunyagan sa mga kamut nga dunay kutay nga makatudlo balik sa mga apostoles. Kay ang mga kasaysayan nagtug-an kanato nga ang Katolikong pagtuo nagsukad gayud sa atong Ginoo ug maoy giwali sa mga apostoles.

Si San Pablo naghisgut ug Espana (Roma 15:24; 28) ug nasayud ta nga ang atong nasud Pilipinas naka angkon sa pagtuong katoliko gikan sa nasud Espana. Puy-an nato kini nga mga kahimanan ug padayon kita sa pagsabwag sa iyang pagtulon-an sulod ug gawas sa iyang panun. (Bro. Ryan R. Mejillano, MA)

* * * * * *

Paminawa matag martes 8-9pm ang programa Sub Umbra Petri (Ubos sa landong ni Pedro) sa Giya sa Pagtuo, DXGN 89.9 Spirit FM. Ave Maria!

Post Your Thoughts