Kahimayaan, dili kaalaot ang kanato nagpaabot

Mahimayaong Pagkausab sa Panagway sa Ginoo
Dn. 7:9-10, 13-14/ Sal. 97:1-2, 5-6, 9/ 2 Ped. 1:16-19/ Mt. 17:1-9

Ang pagkausab sa panagway ni Jesus atubangan sa iyang mga tinun-an adunay duha ka katuyuan. Sa usa ka bahin, kini alang gayud kang Jesus mismo. Sa laing bahin, kini alang sa iyang mga tinun-an sa kinatibuk-an. Nan, ang pagpakita sa duha ka banggiitang personalidad sa Daang Kasabutan nga si Moises ug Elias alang usab gayud kang Jesus ug sa iyang mga tinun-an.

Ang maong bililhong panghitabo sa ministriya ni Jesus nagkompirmar sa iyang identidad ug misyon isip Manluluwas. Ang iyang pakigpulong kang Moises (ang nagrepresentar sa Balaod) ug Elias (representante sa mga propeta) nagpamatuod nga Siya ang magdala sa katumanan sa ilang gipanagna ug gipanudlo. Gani, ang pagkausab sa iyang panagway nagpadayag sa pag-uyon sa iyang Amahan nga siya nagasubay gayud sa diosnong paagi pagpangluwas sa iyang katawhan nga mosangpot gayud sa kahimayaan. Kini nga kadaugan mahitabo human sa iyang mapaubsanon ug maisugong pagsaka sa usa pa gayud ka bungtod, ang Jerusalem.

Alang sa tulo ka tinun-an ni Jesus, ang maong kasinatian naghatag og dakong pasalig, ingon man katingala. Sila nga wala makasabot nimiuyon sa gipamulong sa ilang Magtutudlo mahitungod sa iyang sa taliabot nga kasakit ug kamatayon nakabaton og dugang kalig-on ug kaisog (bisan dili pa hingpit) sa pagpadayon sa pagsunod Kaniya diha sa Iyang laraw sa pagsaka sa Jerusalem diin mahatagan og katumanan ang tanan. Ingon man ang ilang katingala, ilabina ni Pedro, gawas nga kini nagdugang sa ilang pagkaila kang Jesus, naghatag usab kanila og paglaum. Ilang nalantawan sa unahan ang malipayong katapusan (happy ending) sa ilang pagsunod kang Jesus. Ang himaya ug gahom sa ilang Magtutudlo mas labaw gayud sa iyang kasakit ug kamatayon nga ila unya usab nga masinati.

Alang kanatong mga sumusunod ni Jesus, usa ka dako nga kalipay ang pagmatngon kanunay nga ang Dios wala naglaraw sa atong kapildihan ug kaalaotan. Ang iyang gitinguha mao nga ang tanan makaambit sa kahingpitan sa Iyang himaya. Gani, diha sa atong bunyag kita nakaambit na sa Iyang himaya. Nan, ang mga pagsulay, kalisdanan, kagubot ug mga nagkadaiyang mga panghitabo sa kalibutan kabahin sa pagkab-ot sa ginamithing kahimayaan. (Rev. Fr. Rene Ribac, DCD, SSL)

Post Your Thoughts