Sub Umbra Petri (Ubos sa Landong ni San Pedro)

“Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam; et portae inferi non praevalebunt adversum eam.” Nga sa binisaya pa “Busa sultihan ko ikaw: ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini.” (Mateo‬ 16:18‬)

Ang Simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesus ug ang simbahan nga gitukod lamang ug mga ordinaryong tao parehas nga makasaysayanun, mao nga sa pagtuki sa kagikanan sa usa ka tinuohan, sa kasaysayan atong mailhan hain ang sa Ginoo o dili.

Ang biblia nagtug-an kanato nga ang gibinlan sa susi ug gihimo nga batong patukoranan mao si San Pedro (Mt. 16:18-19). Diha kaniya ang atong Ginoo mihatag sa iyang Simbahan aron makab-ut sa tibuok katawhan sa tibuok kalibutan ang kaluwasan ug kasantos (Mt. 28:16-20). Unsaon pag ila ang matuod nga Simbahan? Kini atong mailhan kung ang kagikanan nianang simbahana makatug-an balik kay San Pedro. 

Ang biblia usab nag asoy sa usa ka tawo nga mitabang kay San Pedro aron mahimo nga lig-on ang pagtuo sa mga katoliko kaniadtong panahun sa pagpanglutos. Siya si San Pablo. Usa sa mga tigpanglutos sa panahun sa mga apostoles apan nakabig pinaagi sa tawag sa Dios (Buhat 9:1-19). Sa iyang pagdawat sa maong tawag, iya kining gihimo pinaagi sa buhat ug wali sa lain laing siyudad ug katilingban. Kauban ni San Pedro, si San Pablo nag ingon, “Kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon kondili ang Ginoo nga si Jesu-Cristo ug nga kami inyong mga sulugoon tungod kang Jesus.” (2 Corinto‬ 4:5).

Angay nga mamati kita sa tingog sa atong Santo Papà (puli ni Pedro) ug sa mga Obispo (puli ni San Pablo ug mga apostoles). Sama sa duha ka mga haligi ug martir sa Simbahang Katoliko, kita usab muingon, “Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo.” (2 Timoteo‬ 4:7).

Paminawa matag martes 8-9PM ang programa Sub Umbra Petri (Ubos sa landong ni Pedro) sa Giya sa Pagtuo, DXGN 89.9 Spirit FM. Ave Maria! (Bro. Ryan R. Mejillano, MAT | CFD/LMS)

Post Your Thoughts