Ang Panagtagbo tali sa Dios ug sa Tawo

18th Sunday in Ordinary Time
August 6, 2017
Solemnidad sa Transfigurasyon ni Jesus

Karong adlawa atong gisaulog and Kapistahan sa Pagkausab sa Panagway ni Jesus (Transfiguration) didto sa Bukid uban sa iyang tulo sa tinun-an.

Si Pedro, Santiago ug si Juan nakasaksi sa dakong hitabo didto sa ibabaw sa bukid sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ilang nakita ang kausaban sa panagway ni Jesus. Ang iyang bisti misanag ug ang iyang dagway misulaw sama sa adlaw.

Si Moises ug si Elias nakig-uban usab kang Jesus didto sa Bukid. Si Moises maoy nagrepresentar sa panig sa mga Balaod sa Dios ug si Elias usab maoy nagpresentar sa panig sa tanang mga propeta.

Sa dakong kalipay ni Pedro, siya nakatuwaw pag-ingon kang Jesus nga magpatindog siya’g payag kon tolda alang kang Jesus, alang kang Moises ug alang kang Elias. Nganong nakaingon man si Pedro sa maong plano sa payag? Tungod sa iyang dakong kalipay nga nakasinati siya’g usa ka talagsaon nga kasinati-an didto sa Bukid. Apan wala gayud kini matuman tungod kay mibiya man sila gilayon sa maong Bukid sa Kasinati-an.

Ang lawum nga kalipay nga nasinati sa mga tinun-an mao usab kini ang atong masinati sa panahon nga atong mabatyagan ang langitnong Presensya sama pananglit diha sa atong pagtambong sa Santos nga Misa ug sa Pagkalawat, diha sa atong adorasyon sa Santisimo Sakramento, diha sa atong makahuloganong pagpaminaw sa Pulong sa Dios, sa atong pagsaulog sa Pasko sa Pagkatawo, sa Pasko sa Pagkabanhaw, Juebes Santo, Biernes Santo, Sabado sa Bihilya, ug sa Pasko sa Pagkabanhaw, ug sa ubang mga Domingo sa tuig.

Kinahanglan ba gayud nga atong masinati ang maong kasinati-an sama sa mga tinun-an didto sa Bukid? Si Sta. Theresa sa Avila nagakanayon nga siya walay kasinati-an sa presenya sa Ginoo sulod sa 30 ka tuig, apan siya nagpadayon gihapon sa pag-ampo. Mao usab ang gisulti ni Sta. Teresa sa Calcutta. Sulod sa daghang katuigan, wala gyud niya masinati ang presenya sa Dios, pero ingon niya nga nasayud siya nga ang Dios anaa ra sa iyang kiliran.

Nan, ang pulong religio (pronounced: re-lidj’io) nagkahulagan nga gigapos kita ngadto sa Dios (being tied to God). Kon kitang mga Katoliko seryoso kayo sa Pagtoo, kinahanglan gayud nga kita kanunay nagaid nadto kang JesuCristo sa tanang bahin sa atong kinabuhi. Moluhod kita sa matag adlaw sa atong pag-ampo sa atong Bukid bisan pila lamang ka mga gutlo ug kita magpabilin gayud nga masantuson sa tibuok adlaw.

Sa laing bahin, dili nato pangitaon sa kasinati-an sama sa Presensya sa Dios diha sa tawhanong pamatyag, kondili sa atong sinati-on nga ang Dios kanunay nagauban kanato.

Kinahanglan nga atong palambuon (nurture) ang Presenya sa Dios diha sa atong kinabuhi sa matag adlaw ug, labaw sa tanan, nga ato kining madala ang Presenya sa Dios ngadto sa atong mga kaigsoonan. Apan usaon man nato kini pagpalambo sa atong kinabuhi ug pagdala niini ngadto sa atong mga kaigsoonan? Tubag: Mao man ngani nga aduna kita’y Santos nga Misa o Santa Eyukaristiya ug adunay Pulong sa Dios, ug aron atong mabasa uban sa Kristohanong Pagtoo ang nagkalainlaing mga panghitabo sa atong palibot ug nga kining tanan maoy kabubut-on sa Dios.

Ang Presensya sa Ginoo, masinati man nato o dili, dili kini importante. Ang importante mao lamang ang pagsalig Kaniya, nga ato usab siya madala ngadto sa ubang kaigsoonan, kay si Jesus mianhi nga nagdala’g Kalipay ug Kalinaw (shalom) ngadto sa tanang katawhan. Maoy tuyo sa Relihiyon nga mahiduol kita kanuay ngadto sa Dios. Ang tinuod nga Relihiyon nagpuyo kanunay sa presensya sa Dios ug uban sa atong mga kaigsoonan.

Nan mga kaigsoonan ko ni Cristo, kon kini maoy atong ginahimo sa matag adlaw sa atong kinabuhi, ato gayud ginadala ang Bukid sa Dios diha sa kapatagan sa atong kinabuhi diin atua usab magpuyo ang atong mga kaigsoonan.

God bless you all. Que Dios te bendiga a todos. Dio te bendiga a tutti. Salamat sa tanan. (Msgr. Bonifacio Burlaza)

Post Your Thoughts