Gihigugma kaayo sa Dios ang matag tawo

Karong semanaha atong sugdan ang usa ka serye bahin sa kahiusahan, pinasikad sa Ebanghelyo ni Kristo. Alang kanatong mga Katoliko ug taga Simbahan, mao kini ang atong bulawanong tampo sa atong nasud ug sa tibuok kalibutan nga nangandoy nga magkahiusa alang sa makatarunganon ug malinawon nga kaugmaran alang sa tanan. Ang mga nangaging paningkamot, sugod kang Ferdinand Marcos hangtod tingali mabalik na lang ang laing Marcos, wala gihapoy klarong katumanan. Usik kaayo sa panahon, hago ug salapi. Unsa may kulang?

Diha sa 1 Jn 4:8-12 si San Juan nagtudlo nga ang Dios gugma. Ug iyang gipadala ang iyang bugtong anak sa kalibutan aron mabuhi ang tawo diha kaniya. Ang gugma mao ang Dios nga nahigugma sa tawo, pinaagi sa iyang anak nga iyang gipadala aron pagtubos sa atong mga sala.

Tungod niining gugma sa Dios, ang tawo maghigugmaay usab unta. Pinaagi niini, nagpadayon miingon si San Juan, ang Dios maanaa kanato ug ang iyang gugma mahingpit diha kanato. Ang tawo nga dili mahigugma wala gayud makaila sa Dios.

Ang ugat sukaranan sa kasamok ug kagubot ug ilabi na ang pag-antos sa daghang tawo tungod sa kriminalidad, korupsyon, iligal nga droga, human trafficking ug uban pa, mao ang sayop nga pag-ila, pagsabot, ug pagbili sa tawo. Kinsa siya? Unsay katuyuan sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta. Unsay kaakuhan niya bahin sa kinaiyahan nga iyang gikabuhian?

Alang kanatong kristiyanos kinsa nagatoo sa Dios, ang pag-angkon sa tawo sa tinuod niyang kahalangdon diha sa Dios maoy tinubdan sa paghiuli sa kahusay, kalinaw ug kalamboan sa tanang tawo, aron mabuhi siyang halangdon, talahuron ug labaw sa tanan mahigugmaon sa Dios ug sa isigkatawo.

Nahigugma ang Dios sa mga kriminal ug korupt, ug mga adik sa iligal nga droga ug uban pang kaulipnan. Gihigugma niya ang mga komunista, terorista, ug silang tanan nga nagsalikway sa Dios sa ilang kinabuhi. Gihigugma sa Dios ang mga buang, mga tigulang ug mga bata diha sa tagoangkan sa ilang inahan. Walay gisalikway ang Dios. Dili niya buot nga ang iyang pinalanggang binuhat patyon, kon dili higugmaon lang gihapon.

Mao kini ang kamatuoran gikan sa langit alang sa kaluwasan sa kalibutan sa tanang matang sa kadaotan. Gikan niining kamaturan nagsukad ang dalan ug kinabuhi sa tawo nga gihigugma kaayo sa Dios. Dawaton, huptan, pakabililhon ug saksihan sa atong kinabuhi.

Post Your Thoughts