Pagmalig-on kamo!

1 Kgs 19:9A, 11-13A/ Ps 85:9, 10, 11-12, 13-14/ Rom 9:1-5/ Mt 14:22-33

Apil sa realidad sa kinabuhi ang mga kalisdanan ug mga pagsulay. Gani, bisan unsa pa ang atong kahanas, dili gayud kita makalikay sa mga panghitabo nga magdala og kabug-at o kaha kahadlok diha sa atong galamhan, salabutan ug kinabuhi sa kinatibuk-an. Sa laing bahin, kung tinuod man ang mga pagsulay ug mga kalisdanan, mas labing tinuod nga ang Dios kanunay andam sa pagpaila sa iyang kaugalingon ug pagtabang niadtong magpakitabang kaniya diha sa pagtuo.

Dinhi sa atong Ebanghelyo, atong nakita nga bisan pa man gisulayan ang katakus ni Pedro ug mga kaubanang mananagat batok sa makusog nga hangin ug usa ka panan-awon nga makalilisang alang kanila (daw multo), si Hesus mitungha aron pagpaila sa iyang kaugalingon ug pagluwas kanila batok sa ilang kahadlok, kabalaka ug kakulang sa pagtoo. Nan, kung tinuod man ang mga hulga sa seguridad, mas labing tinuod ang Dios nga maoy tinubdan sa tanang kasigurohan sa katawhan.

Ang Simbahan nga gihulagway sa sakayan sa mga tinun-an nagpadayon sa paglawig paingon sa ginamithing sangpotan, ang Gingharian sa Dios. Sulod sa mga katuigan hilabihan na kadaghan ang iyang nasugatan nga mga makusog nga hangin — pagpanglupig, pagpanghulga, abuso sa mga miyembro ug mga lideres, krisis, sakit ug uban pa. Luyo niining tanan, gipadayag sa Dios pinaagi sa iyang Balaang Espiritu ang Iyang makanunayong pag-uban, pag-amuma, pagpasaylo, pagpanalipod ug pagdasig sa Simbahan diha sa iyang pagpadayon sa misyon nga gisangon kaniya. Kung tataw ang mga kasal-anan sulod ug gawas sa Simbahan kaniadto ug sa kasamtangan, mas labing tataw ang lihok sa mga kamot sa Dios nga kanunay nanag-iya sa Simbahan.

Sa atong tagsa-tagsa ka pamilya ug katilingban, atong makita ug masinati ang mga nagkadaiyang kalisdanan ug pagsulay — pinansyal, emoyosnal, relasyon ug espiritwal. Tungod niini, isip magtutuo atong hinumduman nga ang pasalig nga panabang gikan sa Dios alang gayud kanatong tanan. Ang Iyang kalipay mao nga kita diha sa atong sitwasyon mapaubsanong mosangpit ug magpakitabang Kaniya sama sa gipakita ni Pedro. Nan, walay hinungdan nga makabsan kita sa paglaum bisan unsa pa man ka kusog sa hangin ug balod sa kinabuhi nga mokuso-kuso kanato. Ingon man mas dako ang hinungdan nga mosalig kita sa Dios kaysa sa atong katakus.

Post Your Thoughts