Ang Pulong sa Kinabuhi

(Ika-4 nga bahin sa 12 ka bahin sa serye)

Karong panahona, ang pulong dali, paspas, sayon, ug daghan kaayo. Ginamit ang Media sa pagpahayag. Ilabi na ang gitawag karon nga “social media” ginagamit nga instrumento sa pagpamakak, pagdaot, pagpatay sa kaayo ug dignidad sa tawo. Usa ka dakong problema sa sosyodad karon ang “fake news” (bakak nga balita).

Makabungog! Makalipong! Makalibog! Makalingaw! Makakuyaw! Makasakit, Makailad! Makapatay! Ang pagpamalikas, panghimaraot, pagpamakak nauso. Bisan sa publiko. Bisan gikan sa mga kadagkoan ug gamhanang nangulo. Bisan gikan sa mga talahuron unta. Daghan ang nalingaw ug nalipay. Giganahan niining pamatasan nga kaniadto gisaway nga ngil-ad nga pamatasan. Mao na ba kini ang bag-ong normal? Unsa naman ang nahitabo sa maayong pamatasan ug pangatahuran sa Pilipino? Sa Kristohanon? Sa Katoliko?

Dunay lain nga pulong. Dunay lain nga pagpamulong. Dunay pulong sa kinabuhi. Dunay pulong nga nagahatag ug kinabuhi. Kining pulonga nagasukad sa Pulong sa Dios. Balaan, Diosnon, tinuod, ug makaluwas. Makahatag ug kinabuhi, magpalambo niini, magpatunhay niini.

Si Jesus ang Pulong sa Dios. Siya ang Pulong sa kinabuhi. Nagahatag ug kinabuhi. Dili kadaotan, dili kasakit, ug dili kamatayon. Kon dili, pagbag-o, paghiuli, ug pag-ayo. Kaluwasan sa tanan ilabi na ang masakiton sa lawas, ug ilabi na sa kalag — ang mga makasasala, mga Kriminal, mga nahisalaag, ang naulahi, ug ang mga ubos. Sa matag pulong nga iyang gisulti anaa siya.

Miingon si Jesus, “Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo may spirito ug kinabuhi.” (John 6:63) Ang iyang mga pulong dili lamang sayran, tun-an, ug ampoan, Kon dili, puy-an gayud. Dili na hulaton ugma. Kon dili karon na dayon, bisan unsa ang imong kasamtangang kahimtang ug gipangakuhan o estado sa kinabuhi. Ang kasamtangang panahon ug takna mao lamang ang gitagana alang sa matag usa nga mapuy-an ang Pulong ni Jesus. Sa ingon mahimo kining Pulong sa atong kinabuhi.

Usahay ang Pulong ni Jesus, mosaway (ngadto sa mga Pariseo ug magtutudlo sa balaod). Usahay magpahimangno siya ug magpasidaan. Sa makadaghan nagadapit siya nga maghinulsol, ug magbag-o ang mga nakasala aron mahiuli ug maayo, ug labaw sa tanan, aron mabuhi pag-usab (sama sa anak nga masupilon). Mga pulong sa gugma ug kalooy. “Kon mao kana, bisan ako dili usab mosilot kanimo. Gipasaylo na ang imong mga sala, lakaw ug ayaw na pagpakasala.” (Jn. 8:11)

Kitang mga Kristiyanos kinahanglan magpakahanas sa pagpaminaw, ug pagtuman sa Ebanghelyo ni Jesus — ang Pulong sa Kinabuhi. Kita ang gisangonan sa Ginoo nga saksihan ug isangyaw kining pulonga ngadto sa tanang kanasuran. Kini mao ang kahayag nga giingon ni Jesus, “kamo ang kahayag sa kalibutan.” (Mt 5:14)

Karong panahona nga miusbaw ang mga Pulong sa KAMATAYON, kinahanglan ang malipayon, dayag, ug lig-on nga pagsaksi sa Pulong sa KINABUHI.

Kinsa man ang mosangon niining hagit ug misyon sa kalibutan nga nabalot sa kangitngit sa kadaotan ug sala? Kinsa man ang mobarog alang sa KAMATUORAN batok sa PAGPAMAKAK sa yawa? Kinsa man ang mosaksi sa KATARONG batok sa KADAOTAN? Kinsa man ang motindog alang sa GUGMA batok sa KAHAKOG ug KASUKO. Kinsa man ang mopatunhay sa KAGAWASAN batok sa KAULIPNAN SA SALAPI, GAHOM ug DUNGOG?

Kon dili ikaw ug ako, KINSA MAN?

Post Your Thoughts