Kaandam ug Kaantigo sa Pagpasaylo

24th Sunday in Ordinary Time
Sir 27:30-28:7 /Ps 103 /Rom 14:7-9 /Mt 18:21-35

Ang buhing timaan sa pagkasumusunod ni Kristo mao ang kaandam ug kaantigo sa pagpasaylo. Ang pagdumili sa pagpasaylo sa uban nagbutyag sa pagdumili sa pagdawat sa tinuoray nga pasaylo sa Dios. Siya nga kinasingkasing nga midawat ug misinati sa maong pasaylo sa Dios dili gayud magduhaduha sa pagpaambit niini ngadto sa uban. Tinuod gayud, ang pagpasaylo walay katapusan tungod kay nakabase kini sa walay kinutubang gugma sa Dios ug dili sa tawhanong kapasidad lamang.

Diha sa pagpangutana ni Pedro sa atong Ebanghelyo, si Jesus nag-asoy niining maong kamatuoran nga angay matngonan sa iyang mga tinun-an: “Ang sukdanan sa pagpasaylo mao ang pagpasaylo nga walay sukod.” Sama nga dili nagalantaw ang Ginoo sa pagkamasalaypon sa tawo kondili sa kaayo nga anaa sa iyang kasingkasing nan ang matag tinun-an walay katungod sa pagdumili og kapasayloan niadtong miangkon sa ilang sipyat ug kasal-anan. Ang sakit nga kasinatian madugangan kung ang nakasala imong pagadumtan! Ang tambal, pasaylo ug pasaylo lamang!

Tinuod nga usa ka dakong pagpasipala sa Dios kung ikaw dili mopadagayday ngadto sa uban sa kapasayloan nga imong nadawat gikan sa kahitas-an. Ato kining makita sa estorya mahitungod sa hari nga mipasaylo ug mipapas sa utang sa iyang alagad tungod sa pagpakilooy niini. Ang maong gipasaylo nakabuhat og dakong pagpasipala sa iyang agalon nga nagmaloloy-on kaniya tungod sa iyang pagdumili sa pagpadayag sa kaayo nga iyang nadawat ug nasinati gikan sa agalon. Sa ilang kontexto, kini nga lihok sa maong alagad usa ka dakong insulto sa dungog ug dignidad sa hari nga iyang agalon. Sa pagbuhat sa ingon, ang alagad mipahimutang sa iyang kaugaligon nga mas labaw pa kaysa sa iyang agalon. Nan, gipadangat kaniya ang silot sumala sa iyang nabuhat.

Sa atong pag-angkon nga kita miyembro sa pamilya sa Dios, atong hinumduman nga ang laing ngalan sa Dios mao ang “kalooy.” Ang pagpasaylo nagasukad sa kalooy. Ang pagpasaylo sa uban timaan nga kita midawat og kapasayloan. Ang atong pagpasaylo pagpadayag sa atong pagkamaloloy-on. “Dili kita makahatag kung unsay wala kanato.” Kinsa man kita nga dili makapasaylo sa atong isigkamakasasala? Lisud ba dawaton ang kamatuoran nga lahi ilang pamaagi sa pagpakasala? Mas gamhanan ba kita kay sa Dios mismo? (Fr. Rene Ribac)

Post Your Thoughts