Pagbinantayay Kamo

“Nganong ania man kita karon dinhi?” Pangutana sa Arsobispo sa Arkidayosis sa Davao Romulo G. Valles D.D niadtong ika-81 nga pista sa San Nicolas de Tolentino Cathedral, Mati City. Misugod siya sa pag-ingon nga ang pagtambong sa mga tawo sa Santos nga Misa usa ka dakong timaan sa pagtuo, “O Diyos among Amahan tan-awa kami diri sa Mati intawon uie, look lovingly on us sanglit imo kaming giluwas.” Nipadayon siya sa pagpunting sa basahon diin atong makutlo ang tulo ka butang:

Una: Nga ang atong address mao ang langit
Ikaduha: Magbinantayay sa matag usa
Ikatulo: Eukaristiya usa ka ehemplo unsaon pagbantay sa atong isig kaingon

Nga ang atong address mao ang langit. Isip tumutoo, ang atong padulngan langit gayud, “enjoy ta karon sa Mati pero tanawa imong cedula… taga langit kita,” sigun sa atong Arsobispo. Tungod kay naluwas kita ug nahimong iyang mga anak, nan ang langit gayud ang atong tinuod nga puluy-anan.

Magbinantayay sa matag usa. Gipasabot sa atong Arsobispo ang unang pagbasa nga nagkanayon, “ayaw kalimti dinha sa katilingban sa mga matuohon, bantayi ang pagtoo, lig-ona ang pagtoo, and be a watchman for each other… magbalantay sa matag usa… magbalantay dili chismoso… magbalantay sa pagtagad ug pagpangga murag adunay watchtower… adunay watchperson aron kung dunay lisod nga kahimtang makatabang siya… obligasyon mo ang pag-atiman, pagbantay sa uban kay kung mawala siya sa katilingban nga matuohon unya wala ka makabuhat sa imong obligasyon aron mahiuli siya nan pangitaan ka sa Ginoo.” Kini usa ka hagit sa tanang magtutuo. Apan nipadayon siya nga kung dili maminaw, imo nang gibuhat ang imong obligasyon ug wala nakay tulubagon sa Ginoo. Kung sa Salmo pa, “if today you hear His voice harden not your hearts,” sigun sa atong Arsobispo, “nakabati kita sa tingog sa Ginoo, when you hear His voice do not harden you hearts kun dunay mga silingan nato nga gahi gahi ug kasing kasing di makadungog sa Ginoo… sikha ug dyutay… sultihi ug dyutay dili pag condemn niya aron mahiusa siya sa pagkadungog sa tingog sa Diyos.”

Eukaristiya usa ka ehemplo unsaon pagbantay sa atong isig kaingon. “Dili matukib nga pagpangga sa Diyos nato mahal kaayo ta niya in His mercy and compassion. Bias ang Diyos dako kaayo iyang gugma nga halos mabuta siya nga magtan-aw sa atong makasasala, mao kini ang ever most beautiful way of celebrating our faith in that Lord who desires that no one of us must be lost,” ingon sa atong Arsobispo. Nagpadayon siya sa pag-ingon nga luyo sa pagkagahi sa atong ulo, pagkamakakasala, iyang gihatag ang iyang kaugalingon. Ug matag Eukaristiya, andam siyang mulingkod sa atong atubangan, ug makig-uban kanato, “ihalad kini, kini maong akong lawas nga ihatag ko kaninyo, wala siya muingon nga kining pan mao ang akong lawas nga isakripisyo ko kaninyo ihatag ko lang ni kung mabut an namo… kining maong pan ihatag ko kaninyo… tanaw siyang hudas… unsang gugmaha… a few minutes an hour later would betray him… ang Eucharist is the center of our faith, God loves in a way that we can’t even start imagining… harden not your hearts today in this fiesta because the Lord is merciful and compassionate.” Viva San Nicolas de Tolentino! Viva!

Post Your Thoughts