Paghigugmaay kamo

(Ika-5 nga bahin sa 12 ka bahin sa serye)

Ang paghigugma sa isigkatawo (Mk 12:31) dako na kaayo ikatabang sa pagkab-ot sa kahiusahan sa tanan. Ang pagila, pagtahod ug paghigugma sa isigkaingon sama sa imong kaugalingon dako na kaayo ikadugang ug ikatampo sa pagpausbaw sa panagdait tali sa mga tawong nagkabungkag, nagkasamok, ug nagkadumtanay. Apan, igo na ba ni?

Ang Ginoo nagpahayag sa mas labaw pang gugma. Labaw pang paagi sa katumanan sa kahiusahan nga molungtad ug mamunga’g daghang kaayuhan. Kini ang iyang bag-ong sugo. “Kini mao ang akong sugo: paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Wala nay labaw pang gugma kay sa pagpakamatay alang sa mga higala” (Jn 15:12-13).

Kini nga klase sa paghigugma lisod kaayo kay si Kristo man ang sukdanan. Ang iyang paagi sa paghigugma. Ang pagsakripisyo sa kaugalingon… ang pagpakamatay sa kaugalingon alang sa hinigugma. Mahinumdum kita sa giingon ni San Pablo, “ang gugma mapailubon ug maloloy-on. Dili siya masinahon ug tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitas-on o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong gusto. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kon dili sa kamatuoran. Ang gugma mopailob, motuo, molaum, ug molahutay gayod.” (1 Cor 13:4-5)

Sa panagtiayon kon walay magpapildi. Parehas buot modaog kanunay. Walay katapusan ang paglantugi, panag-away hangtod sa panagbulag.

Sa mga politiko ug sa politika ang tanan buot modaog, siyempre. Mas dakog gasto mas labaw mga buot modaog. Walay poliikong magpapildi. Bisan napildi na. Mamasangil pa gihapon nga gitikasan siya.

Sa mga negosyante, tanan gusto nga moginansiya. Walay gusto nga maalkanse. Mabangkarote ang negosyo. Ayaw na lang pagnegosyo kung mao nay dangatan.

Sa mga gamhanan ug sapian ug dungganan walay buot madaogdaog, mapildi o mapahimuslan. Ang tanan buot mouna, molabaw, motaas. Walay gusto maulahi. Mao nga ang sangputan “cut-throat competition.” “Might is right.”

Apan usa niadtong usa ka adlaw, naa koy nahibalag nga nagpapildi, nagpakaalkanse. Nagmatinud-anon. Tungod kay walay sinsilyo nga ikahatag aron sakto ang kambyo sa gibayad sa tindahan, sobra ang gihatag nga kambyo. Namatikdan nako nga nakaginansiya ko. Apan ibalik unta nako ang sobra. Wala pud koy saktong sinsilyo. Naalkanse siya. Apan daog mi pareho kay nalipay ming duha sa maayo namong gibuhat alang sa kamatuoran. Tama gayud si San Pablo, nga ang gugma malipay sa kamatuoran dili sa dautan.

Ingon niini ang gugma nga gipahayag ni Kristo. Lisod himoon kon kulang sa gugma, kon nagpatigbabaw lamang ang pagkatawhanon. Duna koy nakat-onan nga panultihon nga nagpahayag niining klase sa paghigugmaay. Buot pud nakong ipasa sa inyo – “Mas gamay ra sa ako. Mas daghan sa uban. Aron ang tanan adunay igong kabuhian.”

Post Your Thoughts