Panaghiusa

(Ika-7 nga bahin sa 12 ka bahin sa serye)

Taliwala sa kultura karon nga pasaway ug palaban, daw lisod o usahay imposibli pa nga maghisgot ug panaghiusa ug kahusay. Labaw nang lisora ang maningkamot sa pagkab-ot sa kahiusahan. Ang kusog ug lanog nga tingog ug pulong karon mao ang pakig-away, pakigbatok, pakigbulag, palabwanay, pagpanaway, panghimaraot, pamalikas. Ang sikat ug gikalingawan karon mao ang pangdaot sa uban sa hunahuna, pulong ug buhat. Ang kusganon nga mga moderno nga media sa komunikasyon ginagamit alang niini ug ang kahanginan, ang kayutaan, ang katubigan nato nagmahugaw na ug hinayhinay nahiloan ang kinabuhi sa kabuhatan.

Mao kini ang kahimtang sa tawo nga nagabag-o sa iyang kinaiya ug kasamahan. Inay nga maglarawan sa dagway ug kasamahan sa kahiusahan sa Dios nga iyang magbubuhat, nagguba, nasamdan, napatay, naglunang sa kaduautan ug sala hinoon. Giuhaw ug gigutom pa ba sa pakighiuli. Nangandoy pa ba sa tinuod nga kaluwasan ang tawo? Hain man magagikan ang kaluwasan?

Kitang mga sumusunod ni Kristo gihagit nga labi pang isangyaw ug saksihan sa pulong ug buhat ang Ginoo, kinsa mao nga gitoohan nato nga “dalan, kamatuoran, ug kinabuhi.” Ang Ginoo dili malipay sa kasuko ngadto sa igsoon ug pang-insulto ngadto sa igsoon. Dili usab siya malipay kon adunay nasilo ngadto sa naghalad sa gasa sa altar. “Lakaw dayon ug pasig-uli kaniya.” (Mt 5:21-24)

Alang sa pagkab-ot sa kahiusahan, nagsangyaw usab ang Ginoo sa grasya sa pakig-uli pinaagi sa makanunayong pagpasaylo sa mga nakasala batok sa kahiusahan. (Mt. 18:21-35)

“Higugmaa ang inyong kaaway ug iampo ang nagpasipala kaninyo.” (Mt 6:44-45) ang lain na usab nga pagtulun-an sa Ginoo nga nagpamatuod kon unsa ka bililhon kaniya ang kahiusahan.

Sa katapusan ang Ginoong Hesus nag-ampo sa iyang Amahan alang sa kahiusahan, “mahiusa unta sila sama nga kita usa ra.” (Jn.17:22) Sa sinugdanan hangtod sa katapusan, ang grasya sa Dios maoy sukaranan sa tinuod nga kahiushan kay ang Dios usa ra man bisan sa panaglahi sa tulo ka persona.

Sa mga higayon nga lisod kaayo ang katumanan sa kahiusahan tungod sa pagdumili sa isigkatawo nga nasamdan, nagguba, nahiloan, ug namatay nga galamhan. Sarado ug sementado na kaniya ang kasuko, pagdumot, kabangis, kapintas. Unsa ang tubag sa Kristiyano?

Ang tubag nato mao lamang ang Diosnong gugma. Si Kristo nga gisalikway ug gilansang sa krus maoy hulagway sa Diosnong kalooy nga mao lamang ang gahom nga makadaog batok sa pagkabahin-bahin. Alang sa katumanan niini sa atong kinabuhi, puy-an lang nato ang paagi sa sumusunod ni Kristo. Isalikway ang kaugalingon, pas-anon ang krus, ug mosunod kang Kristo. (Mt. 16:24-26)

Post Your Thoughts