Ang dalan ni Maria

(Ika-9 nga bahin sa 12 ka bahin sa serye)

“Pueblo amante de Maria” — ang katawhan nga nahigugma kang Maria. Kini ang hulagway sa mga Katolikong Pilipino gikan sa Batanes hangtod Jolo. Pagkadaghan nga mga simbahan ug kapilya kansang patron mao ang Birheng Maria sa iyang nagkadaiyang mga ngalan ug titulo.

Niining sentenaryo sa Birhen sa Fatima, gipadayag na usab nato ang kainit niining pagmahal diha sa lainlain nga paagi sa paghandum ug pagsaulog kaniya. Anaa ang pagbalik lantaw sa sugilanon ug mensahe sa Fatima. Giubanan sa pagpanawduaw sa imahen sa Fatima gikan mismo sa santuaryo sa Fatima didto sa Portugal. Misuroy kini sa lain laing simbahan lokal sa Mindanao, Visayas ug Luzon.

Anaa usab ang pagkampanya pag-usab sa pagrosaryo matag adlaw ug pagdasig ngadto sa katawhan sa pagtuman sa gihangyo sa Birhen sa Fatima nga debosyon sa 5 ka sunodsunod nga primerong sabado sa bulan.

Sa katapusan gihimo usab ang espesyal nga pagsaulog sa ika-13 sa bulan sa Mayo hangtod Oktobre sa mga Simbahan ug kapilya.

Siguradong gikahimut-an ug gikalipay sa atong Mahal nga Inahan kining mga pagpadayag sa debosyon. Pinaagi niining mga debosyon nailhan ang Birhen Maria ug gimahal.

Anaa pay labi pang mahinungdanon ug mapuslanon nga pagdebosyon. Sa pagkatinuod, ang pinakamaayong pagdebosyon kang Maria ug mahimo niyang tinuod nga mga anak, mao ang magkinabuhi sama kaniya. Kanang mahimong mga gagmay nga Maria sa tanang dapit, panahon ug kahimtang sa atong panaw sa kinabuhi ug pagtoo.

Si Maria mao ang atong modelo sa pagkamasinugtanon kanunay sa pagbuot sa Dios. “Ako ang sulogoon sa Ginoo. Matuman unta dinhi kanako sumala sa imong pulong.” (Lk. 1:38)

Si Maria ang atong modelo sa pagkamapailubon, mapaubsanon. “Ang akong kalag nagadayeg sa Ginoo ug nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas, tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon.”(Lk. 1:46-48) Sa kanunay masaligon ug malaumon kita sa gugma ug kalooy sa Dios. Kanunay naningkamot nga makab-ot ang Iyang gingharian una sa tanan. Ug ang ubang mga butang nga gikinahanglan ihatag ra unya. (Mt. 6:33)

Si Maria ang modelo sa kaputli. Ang iyang kaputli nagagikan sa iyang kinabuhi nga napunting sa katumanan sa kabubut-on sa Dios. Ang tibuok niyang kinabuhi gitugyan ngadto sa Dios. Ang kaputli sa kasingkasing, hunahuna, kalag, ug sa lawas gikinahanglan kaayo karon, taliwala sa kalibutan nga labing nabuhong sa kahilayan ug kalaw-ay, nga nagdala ug dakong pagdaot sa kahalangdon ug dignidad sa tawo, sa kaminyoon, sa pamilya, sa Simbahan.

Niining tuig sa Sentenaryo sa Fatima ang Ginoo nakadungog sa panghupaw ug agulo sa iyang katawhan niining luhaan nga kalibutan. Ang tubag gikan sa langit pinaagi sa mensahe sa Birhen sa Fatima mao ang pag-ampo, ang pagpenitensya, ug ang pagtugyan sa kinabuhi ngadto sa Ginoo pinaagi sa Putling Kasingkasing ni Maria. Kini ang mga langitnon ug espiritohanong mga kahimanan nga gibilin kanato sa Birhen sa Fatima alang sa kalibutan.

Busa, dawaton nato si Maria sa atong panimalay. Puy-an nato si Maria. Mahimo unta kitang mga gagmay nga Maria alang sa uban. Subayon nato ang dalan ni Maria.

Post Your Thoughts