“Bayad na”

29th Sunday in Ordinary Time (Year A)
Is. 45:1,4-6; 1 Thes. 1:1-5; Mt. 22:15-21

“Ihatag ngadto sa Emperador ang iya sa Emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios.” Kini mao ang tubag ni Hesus ngadto sa mga tinun-an sa mga Pariseo nga nangutana mahitungod sa pagbayad ug buhis. Ang mga pulong ni Hesus nagpahinumdom sa atong pagka-lungsuranon nga kalibutanon ug sa atong pagka-lungsuranon nga langitnon. Aduna kitay obligasyon sa paghatag sa angay ngadto sa Gobyerno ug labaw sa tanan ngadto sa Ginoo.

Si Hesus nahibalo pag-ayo nga gisulayan lamang nila siya sa pangutana, “Supak ba sa atong Balaod ang pagbayad ug buhis ngadto sa Emperador sa Roma o dili?” Kung moingon siya ug “Oo,” ang mga Hudyo mangasuko kaniya. Ginadili sa ilang relihiyon ang pagsimba sa mga hulagway. Dakung insulto sa ilang relihiyon ang pagbuhat sa ingon tungod kay ang kinudlit nga pahinungod sa salapi dagway man sa Emperador. Mahitabo nga sama ra pud nga gisimba nila ang Emperador isip hari. Alang kanila, ang Ginoo lang ang hari ug dili ang Emperador. Kung moingon siya ug “Dili,” maghunahuna usab sila nga si Hesus batok sa Emperador. Nan mamahimo nila nga kapasakaan ug sumbong si Hesus ug ipadakop.

Si Hesus mipadayag sa iyang tubag aron pagpahinumdom sa ilang obligasyon sa Gobyerno ug sa Ginoo ug labaw sa tanan kung unsa ang labing bililhon. Mao nga miingon siya, “Ihatag ngadto sa Emperador ang iya sa Emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios.” Alang sa mga Hudyo, ang angay sa Dios mao ang pagsunod sa Balaod. Si San Pablo nagkanayon diha sa iyang sulat ngadto sa taga-Roma (Romans 13:8-10), “Ang pagtuman sa Balaod mao ang paghigugma.” Ug kini gituman ni Hesus diha sa iyang pagkamahigugmaon.

Sa ikaduhang pagbasa, si San Pablo uban ni Silas ug ni Timoteo mipadayag sa ilang pagsuporta diha sa ilang mapadayunong pag-ampo sa katlingban sa Tesalonika. Gidayeg ni San Pablo ang pagkinabuhi ug pagtoo sa mga taga-Tesalonika. Gipahinumduman niya sila kung gi-unsa sila paghigugma sa Dios nga mitawag kanila isip iyaha. Dinasig niining maong gugma, gidasig sila sa paghatag sa angay nga pagsimba sa Dios.

Utangan kita sa Diosnong gugma. Nan mobayad kita sa angay nga pag-ampo ug pagsimba. Niining World Mission Sunday, aduna kitay misyon sa pag-alagad diha sa paghigugma sa matag usa ilabi na sa atong mga parokya kansang tuig atong gipahinungod. Diha sa pamilya, ang misyon sa bana ug asawa mao ang paghigugma. Magpuyo sa misyon ug dili sa “konsumisyon.” Ang pag-respeto ug dili ang pagsupak sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan mao gihapon ang angayan. Angay usab alang sa mga mamumuo ang hustong suhol, pagtagad ug pag-amoma gikan sa ilang mga agalon. Angay usab alang sa mga gi-alagaran nga makadawat ug diosnong pagserbisyo gikan sa mga anaa sa pang-gamhanan.

Utangan ta sa gugma sa matag usa busa bayran ta pinaagi sa angay nga pag-alagad. Nan, “Bayad Na.” Angayan kini, tungod kay kang Hesus kitang tanan, “Bayad Na!” (Read in Filipino, Past Tense). BAYAD:

B — iya-i
A — ng
Y — awa,
A — lagad (sa)
D — ios!

Post Your Thoughts