Si Jesus gilansang sa krus ug gisalikway

(Ika-8 nga bahin sa 12 ka bahin sa serye)

Sa ika-5 nga bahin niining serye nahisgutan nato ang “paghigumaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo.” Mao kini ang yawe sa kahiusahan. Unsa diay ang paagi sa paghigugma ni Jesus?

Si Jesus gilansang sa krus ug gisalikway. Kon natural lamang nga pagbati ni Jesus, magmahay, madismaya, masuko, maglagot, magdumot, hangtod manimalos. Apan mahimo usab nga magpailob siya, mosabot, mopasaylo. Samtang nagbitay sa krus, nakaako siya sa pag-ingon, “Amahan, pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat.” (Lk.23:34) Mao kini ang nakapahiuli sa Dios ug tawo ngadto balik sa panagdait ug kahiusa.

Ang kahimtang ug panahon sa kasakit, kapakyasan, kapait, kaalaot mahimo nga isalikway, magbunga kini ug kapait ug kamatayon. Mahimo usab nga dawaton, gakson ug higugmaon niya ang krus ug magbunga kini ug kalipay ug kinabuhi. Magdepende kini kung unsa ang pilion sa tawo nga kapaingnan niining kahimtanga.

Sa unsang paagi nga bisan ang kasakit ug kamatayon magdala kanato sa kinabuhi? Ang maong paagi dili natural o tawhanon. Walay laing paagi kon dili ang “paghigugmaay sama sa akong paghigugma kaninyo.” (Jn. 15:12) Ug aron madawat nato kining susamang paghigugmaay, kinahanglan ang “pagsalikway sa kaugalingon, pas-anon ang krus matag adlaw, ug mosunod” sa Ginoo. (Lk. 9:23) Si Jesus lamang ang magahatag kanato sa grasya aron mapas-an matag adlaw ang tanang hulagway ug pagpahayag sa krus sa kinabuhi – mga tawo, lugar ug butang, ug kahimtang. Mamahimong mahigugmaon ang pagpas-an sa krus tungod kay si Jesus ang gihigugma sa maong krus sa matag adlaw.

Busa ang pagdawat sa krus sa kinabuhi mao ang pagdawat sa maong kasakit ug ihalad kini kang Jesus. Dili ang kasakit ang higugmaon kon dili si Jesus nga anaa sa matag kasakit, ug sa matag tawo nga gisakit. Kining maluwasnong pagpas-an sa krus ug ang pagsalikway, diha ni Jesus, pinaagi kang Jesus ug uban Kaniya magahatag sa tawo ug linain nga kasinatian ug kahulugan nga Siya lamang ang makahatag. Ug mao usab ang grasya nga makapahiuli sa nagkabahinbahin nga katawhan.

Post Your Thoughts