Andam ka na ba sa pag-abot ni Cristo?

32nd Sunday in Ordinary Time (Year A)
Wis 6: 12-16, Ps 63, 1 Thes 4:13-18, Mt 25:1-13

“Pagtukaw sa kanunay, kay wala kita mahibalo kon unsa ang adlaw o oras.”

Ang tawong adunay panglantaw sa umaabot, maisogong molangoy sa kinabuhing kristohanon, kay siya maandamon ug nakahibalong managana.

Ang kinabuhi sa usa ka Kristiyano usa ka walay katapusang pagtukaw, usa ka estado sa kanunay nga pagmata ug paghatag ug atensyon sa pag-abot sa Ginoong Dios. Nagsaysay usab kini sa atong kaugalingong pagpangandam sa pagdawat sa kaluwasan nga dala sa Dios. Ang Dios nga anaa kang Jesukristo, moabot unya kanato sa bisan unsang panahona ug ang iya ra bang pag-abot sa kanunay, wala nato damha o wala nato paabota, usahay gani, halayo pa, ug usahay hinanaling moabot. Dili kita angayang maabtan nga dili andam.

Nahibalo ba kita nga siya moabot dinhi kanato pinaagi sa mga timaan ug simbolo sa bisan unsang porma o larawan nga daw bag-o alang kanato o pinaagi sa wala nato paabuta nga mga katingalahang panghitabo, o makahahadlok nga kasinatian? Ang maalamon ug mabinantayon nga tawo kanunay nagtukaw ug kanunay nagbantay sa unsa ang mga panghitabo kagahapon, karon ug sa umaabot. Hinumdoman nato nga kon ang pagpaabot, inubanan sa kaalam, ang atong panagana magmabungahon. Kon andam kita sa pag-abot sa Ginoo, magmalipayon gayod kita. Apan kon dili kita andam, mao nga masinati nato ang kasubo, kahadlok ug kapakyas, sama sa nahitabo sa lima ka danghag nga mga babaye. Kinsa may atong pasanginlan? Ang tukmang buhaton mao ang paglig-on sa atong paningkamot sa pagtrabaho-pagsunod sa kabubut-on sa Dios, paghimo sa misyon nga iyang gisugo kanato aron molipang ang gingharian sa Dios, mga buhat diin ang himaya ug pagdayeg sa Dios ug ang kaayuhan sa atong isigkatawo ang tumong. Mao kini ang magpadayon sa pagpasiga sa atong mga lampara ug mapadayonon usab ang sugnod sa lana hangtud nga ang atong Ginoo moabot ug kita tawgon aron makighimamat kaniya sa gingharian sa langit.

Pangutana: Andam ba kita kanunay sa pag-abot ni Jesus nga atong Ginoo? Unsaon man nato pagpangandam? Dili ba maayong maglikay kita kanunay sa mga haylo ning kalibutan? Likayan usab nato ang paghigugma sa mga butang ning kalibutan. Likayan usab nato ang tumang paghatag sa atong panahon sa mga buhat nga makapahilayo kanato sa Dios o kang Jesus. Ang makanunayong pagsusi sa kaugalingon aron moduol kita kanunay sa mga sakramento ilabi na ang sakramento sa pagkumpisal ug Eukaristiya. (Sr. Rica Dalaguit, fsp)

Post Your Thoughts