Ang Hari: Makig-uban, Mangita, Mosusi, Motabang ug Moalagad sa mga Kabus!

Solemnity of Christ the King
(34th Sunday in Ordinary Time)
Ez 34:11-12, 15-17 | Ps 23 | 1 Cor 15:20-26, 28 | Mt. 25:31-46

Dakung pagsulay alang kanato kining ‘rash judgment’ o pagka-mahukmanon pinasikad sa gawasnong makita sa atong mga mata o pinasikad sa atong tawhanong timbangan. Dali ra kitang mohimo sa ‘rash judgment’ sa atong isigkatawo. Kon ilado pananglitan ug bahandianon ang gipaabot, maghunahuna na kita nga Siguro ambongan gayud ang moabut; Unya diay sa pagkakita na sa gipaabot, sama lang diay kanato ang dagway. Pakyas kita di ba? Sa pag-katawo pa lamang ni Jesus, giila na siyang daan nga usa ka anak sa karpentero. Giila nga usa ka mag-uuma sa Galilea. Siya, sa laing pagkasulti, ordinaryong tawo ug dili harianon. Unya nahimong tigsangyaw nga naglatagaw ngadto sa nagkalain-laing mga lungsod o siyudad. Sa unang pagbasa, gipaila nang daan kon kinsa kining moabot nga manluluwas, sama siya sa usa ka yanong magbalantay sa mga karnero, nga nag-amuma sa iyang mga karnero. Dili ba, mosulod dayon sa atong pangisip nga, ang magbalantay sa karnero, magbisti sa yano nga sanina, nagkagidlay, ang nawong, hugaw, nanimahong hayop ug seguro nasin usab walay kaligo. Gihukman na natong daan ang umaabot nga manluluwas. Gipaila usab ni San Pablo kon si kinsa kining moabot pinaagi sa misteryosong paagi nga nag-ingon: ang Dios maanaa sa tanang tawo. Busa, kon mao kini ang hulagway sa atong gipaabot nga manluluwas, dili unta kita makurat sa mga gipamulong ni Jesus nga siya wala sa mga nagsapot sa harianong sapot, wala diha sa mga hari ug mga presidente o mga halangdong ministro, apan anaa siya sa mga kabus, sa mga giuhaw, sa mga walay sapot, sa mga binilanggo, sa mga walay balay. Sa laing pagkasulti, anaa siya sa mga gisalikway sa katilingban, anaa siya sa mga hugaw nga babayeng nagkugos sa iyang bag-ong nahimugso nga anak, nga nanuktok sa atong mga sakyanan aron magpakilimos. Kon Makita nato kini sila, maila kaha nato nga si Jesus kadto? Tukma ang gisulti ni Papa Francisco nga misugyot nga pangitaon nato si Jesus sa mga nahisalikway natong mga igsoon diha sa atong katilingban, usisahon ug tabangan sila inubanan sa kalooy ug kalolot. Buot niya nga alagaran nato ang atong Kristong Hari diha sa mga naulahi, nawala ug labing gamay sa katawhan.

Tungod sa atong pagka-mahukmanon nga nagsumikad kon unsay atong makita, o gamit ang atong mga senses o pamalatian, wala na hinoon nato mailhi si Cristo nga naglakaw padulong kanato ug nga wala nato paabuta. (Sr. Rica Dalaguit, fsp)

Post Your Thoughts