Ang Spirito Santo

(Ika-11 nga bahin sa 12 ka bahin sa serye)

“Dawata ang Spirito Santo” miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an ug mga apostoles. (Jn 20:22) Gihuypan niya sila ug nadawat nila ang Spirito Santo. Ang pinaka dayag nga nahitabo kanila tungod sa pagkunsad sa Spirito Santo kanila mao nga nausab sila. Nakabaton sila ug lain nga kusog, kaisog, kadasig, ug kahayag hangtod sa pagkaandam bisan mamatay alang sa pagtoo sa Ginoo.

Kita usab sama niini. Pinaagi sa mga sakramento sa Bunyag, Kompirma ug Orden sa Pagkapari, nadawat nato ang maong gasa ug nahimo kitang mga templo sa Spirito Santo. Pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga magtotoo, ang Spirito Santo mapasa ngadto sa uban. Apan nausab ba ang atong pagkatawo tungod niini.

Sa makadaghan nalimot kita niini. Wala nato matagai ug pagtagad ug paagi nga ang Spirito Santo maoy maghari sa atong kinabuhi ug sa ingon mamahimo kitang diosnon.

Kinahanglan mamati kita sa tingog sa Spirito Santo diha sa atong kinabuhi. Paminawon nato kining tingog diha sa atong galamhan aron madan-agan kita sa mensahe ni Jesus. Ug matagaan kita sa kusog sa pagbansay sa Ebanghelyo diha sa atong kinabuhi. Sa ato pa, kinahanglan lamang ang magmaablihon ug madawaton sa pagkaanaa sa Spirito Santo sa atong kinabuhi.

Ang makanunayong pagdangop ug pagsampit sa Spirito Santo makatabang gayud kaayo aron magmabungahon ang iyang presensya kanato. “Umari ka Spirito Santo, umari ka pinaagi sa gamhanang pangamuyo sa Putling Kasingkasing ni Maria ang pinalangga mong esposa.”

Karong panahona daghan kaayong tawo nga hilabihan nabug-atan ug nalibog sa ilang kahimtang taliwala sa daghang kalisdanan ug kasakit sa pamuyo, panginabuhi, pagpakabuhi. Paspas ra kaayo ang mga kausaban sa palibot, daghan kaayong buluhaton, daghan kaayong tulumanon. Nanginahanglan ang daghang tawo sa katin-awan, kahupayan, kalingkawasan, kaluwasan. Apan ang mga tubag, tambal ug lainlain remedyo wala magmalamposon.

Ang Spirito Santo, ang maglilipay ug nagahatag ug kinabuhi, anaa gigasa kanato sa Dios alang niining kahimtang nga nahiaguman sa mga tawo. Ang kaakuhan sa Spirito Santo mao man ang paghatag ug kusog, kaisog kanato aron maatubang nato ang mga hagit, hulga, ug mga higayon sa kinabuhi. Kung ugaling magmaayo ang atong kahimtang sigurado bunga kini sa lihok sa Spirito Santo uban kanato.

Siya ang nagagahum kanato nga magmahigugmaon sa Dios ug sa usag-usa. Siya ang nagahugpong ug nagadugtong ngadto sa kahiusahan sa Santissima Trinidad, ug kahiusahan sa mga Kristiyanos ug sa tanang tawo nga maayo’g kabubut-on. Sa ingon ang mga gasa sa Spirito masinati nato sama sa, kalinaw, kalipay, ug kalooy.

Post Your Thoughts