Jesus sa atong taliwala

(Ulahing bahin sa serye)

Daghang klaseng panaghiusa. Depende sa mga tawo, sa mga katuyuan, sa mga kahimtang, sa mga kaliwatan. Sa makadaghan, ang maong panaghiusa, dali ra mahilis ug mahunong, madaot ug mamamatay. Kini tungod lamang kay ang sukaranan ug hinungdan mabaw ra ug huyang ug mamatay ra gihapon.

“Diin naay duha o tulo ka tawo nga nahiusa sa akong ngalan, anaa ako diha sa ilang taliwala.”(Mt 18:20)

Ang kahiusahan nga atong gipamalandongan sa mga milabay nga mga semana, basi sa atong kasinatian sa pagpamati ug pagpuyo sa Ebanghelyo, mao si Kristo Jesus mismo. Siya mao ang “dalan, kamatuoran, ug kinabuhi.” Kon magkahiusa kita sa iyang ngalan, nagmahigumaon sama sa iyang paghigugma, anaa Siya sa atong taliwala. Siya ang ugat sukaranan, hinungdan ug paingnan sa paghinigugmaay. Diin anaa ang gugma anaa ang Ginoong Jesus. Kon diin anaa ang Ginoong Jesus, maanaa usab ang gugma.

Sa maong kamatngonan ug kasinatian, maamgohan ang gahom sa Spirito sa Ginoo sa taliwala. Makaluwas kini. Ang impossible, mahimo possible, Ang lisod ug bug-at mapasayon, mapagaan. Ang nagkabahin-bahin ug nagkabulag, magkauli. Ang kaulipnan sa sala ug yawa, maluwas gikan sa gapos ug adiksyon. Dunay kalinaw, kalipay, gugma, generosity. Ang maong Spirito maghimo kanato sama kang Kristo ug sa ingon masaksihan kita sa uban nga Kristohanon.

Mahinumdum kita sa unang punto niining serye sa kahiusahan. Nagsugod kita sa Dios nga gugma. Nahigugma sa tawo, sa matag tawo, sa tanang tawo. Karon, magtapos kita sa pagkaanaa mismo sa taliwala sa nabanhaw’ng Jesus, nga nagahimo kanatong mahiusa diha sa Iyang gugma.

Kining maong kahiusahan tinuyuan kini. Gipaningkamutan. Gihagoan. Gisakripisyohan. Gipas-anan sa krus. Gipakamatyan. Uban kang Jesus nga una nang gilansang sa krus, gisalikway, ug nabanhaw.

Sa bag-o pa ako sa pagpangalagad, nasentro ang akong paningkamot ug paghago sa akong gisulti, giplano ug gihimo. Abi nako tungod bright man ko gamay, igo na kadto. Unya, mura man ug sakto na kadto.

Sa paglabay sa panahon, hinay-hinay, na laayan ug gikapoy ako sa akong kaugalingong paningkamot ug paghago. Ang mga bunga wala na makapalipay nako ilabi na sa mga higayon sa kapakyasan ug bisan, kasal-anan. Ug nahimo kining sinugdanan sa paghibalik sa kamatuoran sa Ebanghelyo. Si Kristo Jesus, ang Diosnong Kalooy.

Nakat-on ako sa pagsugod pagusab sa pagkasumusunod Niya, padulong sa mas matinud-anon nga pag-alagad-pangulo isip Pari ug karon Obispo.

O Jesus, Hari sa kalooy, nagasalig ako kanimo.

Post Your Thoughts