Red alert

Unang Domingo sa Adbiyento
Is. 63:16-17, 19; 64:2-7/ 1 Cor. 1:3-9/ Mk. 13:33-37

Kung sama sa mga sundalo ug gwardiya nga red alert kung adunay moatake kanila, mamahimo usab kitang kanunay nga red alert. Nagsugod na usab kita sa bag-ong panahon sa liturhiya — ang adbiyento. Gilangkuban sa upat ka Domingo sa dili pa ang pagsaulog sa pagkatawo sa Ginooo, maobserbahan nato ang kolor nga violet ug atong altar nga menus ang dayan-dayan. Mas taas usab ang mga oras sa kangitngit kaysa kahayag niining mga panahona. Kining tanan nagsimbolo sa tawag sa pagbantay ug pagtukaw sa kanunay kay wala kita masayod sa takna sa pag-abot sa Ginoo. Unsa bay posibleng pagpakita niining pagka red alert?

Una, gitawag kita sa paghinulsol. Giingon ni Propeta Isaias sa unang pagbasa nga nigahi na ang kasing-kasing ug nawala ang pagtahod ug kahadlok sa Ginoo. Kita usab giawhag sa pag-angkon sa atong mga sala. Tahuron ta ug kahadlokan ang Ginoo. Inay komersyo, bisag wala pa ang pasko kita gani nagdayan-dayan na sa pasko, itaod ta unta sa atong kasing-kasing ang pagdawat sa atong mga sala. Ang pagpangumpisal ug pag-apil sa mga rekoleksiyon ug pamalandong nga ipahigayon sa atong mga parokya maoy usa sa mga pagpadayag niini. Mao untay atong palabihon ang pagsimba kanunay, ilabina sa adlaw’ng Domingo, inay adto kita mogahin ug daghang panahon sa mga malls ug sugalan, sa mga computeran ug kalingawan.

Ikaduha, ang pagpasalamat ato untang mapuy-an. Kay matud pa sa ikaduhang pagbasa, ang mensahe mahitungod kang Kristo nakagamot na dinhi kanato ug tungod niini wala kita makulangi sa tanang panalangin samtang nagpaabot kita sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tawong mapasalamaton dili pagutbotan ni nagpaabot ug ganti, kay alang kaniya siya gihatagan na sa daghang panalangin. Ang gasa sa pagtoo ug ang kagawasan sa pagbansay niini ato untang mapasalamatan. Ang kalinaw nga kita mamahimong maglakaw-lakaw nga wala ta namiligro sa pagpanghasi ato untang mahataga’g bili.

Ang tawag sa pagka red alert mamahimong pinaagi sa paghinulsol ug pagpasalamat. Maghimo unta kining makahulogan ang panahon sa Adbiyento. Magbantay unta kita kanunay ug magtukaw alang sa pag-abot sa atong Manunubos, mag red alert sa pag-abot sa Ginoo.

Post Your Thoughts