Ang sala nakapahilayo sa tawo gikan sa Diyos

Ikaduhang Domingo sa Adbiyento
Is. 40:1-5,9-11/ 2 Ped. 3:8-14/ Cor. 1:3-9/ Mk. 1:1-8

Ang mga pagbasa, niining Ikaduhang Domingo sa Adbyento, naghisgot sa PAGHINULSOL UG SA PAGBIYA SA SALA, UG PAGBALIK SA GINOO.

Sa Unang Pagbasa, ang Diyos pinaagi sa baba ni Propeta Isaias, nagpalanog sa pag-ingon: “Andama ang dalan sa Ginoo, nga moabot alang sa atong Diyos.” Kini nagpasabot nga ang mga tawo kinahanglan maghinulsol ug mobiya sa pagpakasala ug mobalik sa Ginoo.

Ang Ginoo, maayo ug maloloy-on, ug andam kanunay sa pagpasaylo sa atong mga sala, kon ugaling magpaubos kita sa atong kaugalingon ug mangayo kitag pasaylo Kaniya. Si San Pedro Apostol sa Ikaduhang pagbasa nag-ingon: “Apan ang Diyos nagpailob kaninyo kay dili Siya buot nga may usa nga malaglag kondili nga ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala.”

Si San Juan nga Magbubunyag, sa Ebanghelyo karon. Sapagkatinuod Siya ang katumanan sa gihisgutan ni Propeta Isaias ang nagsinggit didto sa kamingawan: “Andama ang Dalan sa Ginoo.” Kini mao ang singgit ug ang wali ni San Juan nga magbubunyag: “Hinulsoli ug biyai ang inyong mga sala ug pagpabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Diyos.”

Ang atong Inahang Simbahan nagtudlo nga ang mga kalag niadtong mga nangamatay diha sa grasya ug pagpakighigala sa Ginoo nahingpit na ug moadto makig-uban sila kang Kristo. Sama sila sa Ginoo ug magsud-ong sila sa iyang dagway. Apan kadtong nangamatay diha sa kahimtang sa mortal nga sala moadto sa impiyerno diin sila pagasilotan.

Niining panahon sa Adbiyento, unsa man ang angayan natong himuon? Kinahanglan nga magkinabuhi kita nga balaan ug ihalad ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Matod pa sa usa ka kanta: ang pagdumot u gang pagkamapahitas-on nagdala kanato sa dakung kapildihan. Dili kita magsalig nga ang Dios maayo ug maloloy-on. Dili nato abusuhan ang kaayo ug gugma sa Dios aron maglikay kita sa sala kanunay. Hinumduman nato nga ang Dios maghukom sa atong mga binuhatan ug maghatag ug husay kanato. (Rev. Fr. Jorge S. Angga)

Post Your Thoughts