Hesus, tuburan sa Kalipay

Ikatulong Dominggo sa Adbiyento
Is. 61:1-2, 10-11 / 1 Thes. 5:16-24 / Jn. 1:6-8, 19-28

Karong Dominggo gisaulog nato ang Gaudete Sunday-Dominggo sa kalipay. Nindot ang mga pagbasa nga nagpunting sa gasa sa Dios nga mao si Hesukristo nga gitagna ni Propeta Isaias nga mao ang mesiyas na magsangyaw ug maayong balita ngadto sa mga kabus, paglipay sa mga masulob-on ug pagpagawas sa mga binilanggo. Sa samang paagi sa ebanghelyo ni San Juan, si Juan magbubunyag nagtudlo ug nagsaksi sa kahayag nga mao si Hesus. Bisan tuod dako ang pagtan-aw sa mga tawo kaniya, siya miingon “Ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga awal ninyo hiilhi…ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas.”

Kitang tanan nagapaabot kang Hesus nga magluwas kanato sa kapobrehon ug pagtabang sa pagpaubos sa kaugalingon. Pipilang mga semana sa pagbisita sa mga priso sa Maa City Jail sa female section, dako kaayo ang ilang kalipay nga naay nagduaw kanila ug nakadawat sila’g gamay hinabang sama sa sabon, energen, kape, shampoo, ug gamay nga kwarta. Gibati sa mga nagbisita ug nagpaambit ang mas labing dakong kalipay kaysa mga binilanggo. Mao na ba kini ang kalipay sa pagpaabot sa gasa u gang naghatag sa gasa sa panahon sa adbiyento?

Usahay mobati kita ug gamay’ng garbo sa gamay ug dakong nabuhat o kalampusan sa kinabuhi. Apang kitang tanang gitudloan kita ni Juan Magbubunyag , nga naa pay mas labaw kanato nga mao si Hesus. Usahay moabot ang panahon makaingon kita nga maayo ug bulahan naman ako kay dili ako sama sa mga binilanggo. Paghuman sa bisita sa Maa Jail, mapasalamaton kaayo ang mga binilanggo ug sila moingon, “mag ampo lang kami kaninyo ug ang Ginoo lang ang magbalos kaninyo.” Mao kini ang giingon ni San Pablo sa taga Tesalonica, “pagmalipayon, pag-ampo ug pagpasalamaton bisan unsay modangat kaninyo.” Makapangutana kita sa atong kaugalingon “malipayon ba ako karon? Kung dili, basin kinahanglon ang atong Mesiyas! Ayaw paglangan Ginoo. Umari ka Hesus ang akong kalipay ug ang maayong balita.

Post Your Thoughts