Spiritualidad sa Kahiusahan

Mosunod karon ang ika-2 bahin sa akong gipaambit ngadto sa mga delegado sa MSPC XVI niadtong Oktobre 16-19.

Niadtong tuig 2013, atong gitun-an ug baliktuon ang Kredo subay sa sugyot ni Papa Benedikto XVI. Sa maong pagtuon, nahinumduman nato ang atong gitoohan bahin sa Simbahan – Usa, Santo, Katoliko ug Apostoliko nga Simbahan.

Apan nasayod kita nga hilabihang lisora ang pagkab-ot sa kahiusahan, bisan sa Simbahan, taliwala sa kalawran sa panaglahi, pagkabahinbahin, panagbulag, kagubot ug gubat. Tinuod anaa ang mga struktura sa panaghiusa unta nga nagahatag ug paagi ug paglaum, apan sa makadaghan kulang kaayo o pakyas sa pagkab-ot sa kalamposan. Nasayod nga kitang tanan sa kahimtang nato bahin niiini sa nagkalainlain nga hut-ong sa pagkasimbahan.

Si Santo Papa Juan Pablo II nag-ingon kaniadtong pagsugod pa lamang sa ika 3 millenyo, sa iyang sulat Novo Millennio Ineunte. Dili igo daw nga dunay mga struktura sa kahiusahan, kon wala kini’y spirito, kinabuhi, kusog. Mura ra ni sila’g mga lubnganan nga nindot sa gawas apan patay ug bulok sa sulod. Busa, iyang gipahayag ang mahitungod sa panginahanglan ug spiritualidad sa panaghiusa. Usa kini ka stilo sa pamuyo nga nagasukad sa Ebanghelyo ni Kristo, nga nagahatag ug pundasyon ug sukaranang kinabuhi ug kusog sa pagpaningkamot alang sa kahiusahan.

Magsugod kini sa pag-ila ug pagdawat sa kamatuoran nga ang Dios gugma. Modagayday kini sa pagtuman sa iyang pagbuot dinhi sa yuta maingon man sa lanagit. Matun-an nato kini gikan sa iyang Pulong nga mahimo alang kanato nga pulong sa kinabuhi. Ang Pulong sa Dios nahisentro diha sa paghigugma sa Dios ug sa isigkatawo. Ug gihingpit pa gayod kini diha sa bag-ong sugo ni Kristo nga mao ang paghinigugmaay sama sa iyang paghigugma kanato. Alang sa kalamposan niining panaw sa kahiusahan, gigasahan kita sa Ginoo sa mga maluwasnong bunga sa iyang kamatayon sa Krus ug pagkasinalikway, nga ginasaulog nato diha sa Eukaristiya. Gigasahan usab kita niya sa Spirito Santo ug sa iya mismong pinalanggang esposa, si Maria. Ang maong panaw ginasubay nato pinaagi, kauban, ug diha sa Simbahan. Wala kita mag-inusara. Sama sa gisaad ni Kristo, magauban siya kanunay kanato. Anaa siya kanunay sa atong taliwala.

Kining maong spiritohanong panaw, pagapuy-an sa inadlaw adlaw nga pagkinabuhi, diha sa matag gipangakuhan ug kahimtang sa kinabuhi. Diha mismo sa matag takna sa maong panaw nato niining luhaan nga kalibutan, makab-ot ang kahiusahan uban sa kalooy sa Dios.

Post Your Thoughts