Gitawag sa kahiusahan

Alang sa Tuig sa mga Kaparian ug mga Relihiyoso ngadto sa mga magtotoo sa Diyosesis sa Digos

Namatikdan nato nga ang modernong panahon karon paspas kaayo ang kausaban sa daghang mga butang. Nagdali ang mga tawo. Kanunay instant. Gusto makab-ot karon dayon. Kulang sa pasensya. Saba ug samok ang palibot. Kulang sa paghilom. Online 24/7.

Ang resulta niini mao ang kusog kaayo ang pag-iya-iya, panagbulag, pagkabahin-bahin. Kulang sa pagtahod ug pagdawat sa panaglahi sa kultura, tinoohan, sekswalidad, kahimtang sosyal. Mga relasyon dili magdugay. Dili molahutay. Apektado ang kaminyoon. Ang kinaiya ug katuyuan sa pamilya nausab.

Ang mga Kaparian uban ang mga Relihiyoso bisan tuod kabahin kita sa modernong panahon, apan naumol kita sa Ebanghelyo sa kinabuhi ug sa kalipay nga Diosnon. Ug tungod niini mahimo kita, alang sa ubang tawo sa atong palibot, nga mga timaan ug pinadayag sa laing kultura, laing panahon. Ang “bag-ong langit ug yuta” (Rev. 21:1-4). Ang gingharian sa Dios. Ang panahon sa Dios. (Kairos). Ang atong kinabuhi gipuy-an nato ning kalibutan apan dili kita iya ning kalibutan, sumala sa panig-ingnan sa Ginoo.

Ang maong Ebanghelyo sa kinabuhi nagatawag kanato ngadto sa pagkahiusa, managsoon sa usag-usa diha sa usa ka Dios, usa ka Ginoo, usa ka Spirito. Usa ka Simbahan. Giampo kini sa Ginoo alang kanato, aron motoo ang kalibutan nga siya gipadala sa Amahan (Jn. 17:21). Nasayran nato nga ang paghigugma sa Dios ug sa isigkatawo ug ang paghigugmaay sama sa paghigugma sa Ginoo, mao lamang ang gahum nga makapahiuli ug makapahiusa sa tanan.

Sa atong pakiglambigit sa mga layko sa panaw sa pagtoo ug pagpangalagad diha sa Simbahan, ang gugma ug panaghiusa maoy labing importante nga maghari sa atong taliwala. Alang kanatong mga kaparian ug relihiyoso, nga gigasahan og dakong higayon nga mangakuhan ug mangalagad sa Simbahan, kinahanglan gayod nga magmapaubsanon, mapailobon, madinaiton sa mga laykong kaubanan sa panaw, ilabi na ang labing ubos ug labing hinikawan nga mga sakop.

Ang paghinugasay og tiil nga gimando sa Ginoo kanatong mga sumusunod ni Kristo, nindot kaayo nga hulagway sa panaglambigitay nato sa usag-usa – Kaparian, Relihiyoso ug mga Layko. Maghinugasay kita sa atong mga kakulangan, pagpasulabi, ug kasal-anan. Luyo sa panaglahi sa kahimtang, kinaiya ug pangakuhan, magmapaubsanon kitang tanan ug magtinabangay hinoon sa nagabag-ong pagkatawo, pagkakristiyano, pagkapari ug pagkarelihiyoso.

Matud pa ni Papa Francisco, si Maria ang Inahan sa Simbahan nga nagasangyaw sa Ebanghelyo. Kon wala siya dili gayod nato masabtan ang tinuod nga diwa sa bag-ong ebanghelisasyon. (EG,284) Si Maria ang Bitoon sa bag-ong ebanghelisasyon. Mag-ampo kita.

Magmalamposon ug mabungahon unta kining tuiga diin atong gitugyan ang tanan natong mga Kaparian ug Relihiyoso ngadto sa Ginoo ug sa iyang pinalanggang Inahan Birhen Maria. Ang ilang kausaban unta magbunga sa mas madasigong pagtuman sa Bag-ong Ebanghelisasyon karong panahona.

Post Your Thoughts