Nagpaka-Juan Magbubunyag ba ako?

Ikaduhang Domingo sa Ordinaryong Panahon
1 Sm 3:3-10/ Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10/ 1 Cor 6:3-15, 17-20/ Jn 1:35-42

Ang mahinungdanong panghitabo sa kinabuhi ni Juan Magbubunyag mao ang iyang gamhanang pagsaksi mahitungod kang Jesus, mao man gani nga ang iyang duha ka disipolo dali rang mibiya kaniya aron sa pagsunod sa Kordero sa Dios. Tataw alang kanila nga si Jesus mao ang gisangyaw ni Juan Magbubunyag nga Mesias busa misunod sila dayon ug nahimong mga tinun-an ni Jesus.

Ang pagsunod sa duha ka mga disipolos kang Jesus, dili magmalampuson kon wala sila imbitaha ni Jesus sa pag-ingon:” Dali kamo ug tan-awa ninyo.” Mipuyo sila uban kaniya. Human sa ilang nakita ug nasaksihan, gisangyaw usab nila dayon ang ilang kasinatian ngadto sa uban. Sama pananglit kang Andres nga nangita dayon sa iyang igsoong si Pedro, aron makahinagbo niya si Jesus. Nianang gutloa nadawat ni Pedro ang usa ka sangon nga gikan kang Jesus. “Ikaw si Simon nga anak ni Juan. Apan sukad karon nganlan ka nag Cefas’, (nga sa ato pa Pedro). Human niana, nakit-an ni Felipe si Nathaniel o Bartolomeo ug gipaila -ila niya si Jesus ngadto kaniya. Masabtan nato dinhi nga ang pagpakighinagbo ug pagsunod kang Jesus isip Kordero sa Dios mahitabo, tungod sa panabang sa isigkatawo ug nahimong pamaagi sa pagkadisipolo o mga tinun-an, hangtud na karong panahona.

Kini nga mga panghitabo diin ang mga disipolos nakakita, ug nakighinagbo kang Jesus, maghatag kanato sa kamatuoran nga unsa ka epektibo ang pagsaksi ug pagsangyaw ni Juan Magbubunyag. Siya ang nagpaila-ila kang Jesus ngadto sa katawhan, apil na ngadto sa iyang mga disipolo, busa malipayon siyang mitugot kanila nga sila mahimong tinun-an sa iyang gisangyaw nga si Jesus. Gipakita niya ang iyang pagkamapaubsanon ug matinud-anon nga alagad sa Dios.

Alang kanato, mahinungdanong pamalandongan usab ang mga gutlo nga una natong nakaila si Jesus, aron atong matagamtam pag-usab ang kalipay nga atong nasinati atubangan sa iyang presensya. Kinsa man ang mga tawong nagdala kanato ngadto kang Jesus, aron ato siyang makaila ug makahinangop. Kinsa man ang mga Juan Magbubunyag sa atong kinabuhi nga nagpaila kanato kang Jesus. Milahutay ba kita sa atong kahibalo mahitungod kang Jesus? Gibansay ba nato ang atong nahibaloan? Aduna ba kita’y gipaila-ila ngadto kang Jesus sa paglabay sa mga tuig? (Sr. Rica Dalaguit, DSP)

Post Your Thoughts