Paghilom ug pamalandong

Ikaupat nga Domingo sa Ordinaryong Panahon
Dt. 18:15-20/ Sal. 95/ 1 Cor. 7:32-35/ Mk. 1:21-28

Dili nato malimod nga dunay tawo nga dili mabuhi sa kahilom. Kay alang kaniya, ang kahilom makabungol. Mabungol siya sa daghang mahinumdoman niya sa iyang kinabuhi. Aduna puy tawo nga dili magpapildi, kanunay maoy mosulti ug dili magpa-alkansi. Siya daghan na kaayo ug gisulti apan ang iyang gikaatubang wala pa makatingog. Usa ka ba niining klase nga tawo?

Sa Ebanghelyo, ang tawo nga giyawaan, saba kaayo. Daghan na siya ug gisulti atubangan ni Hesus samtang ang Ginoo wala pa gani usa ka pulong. Daghan na siya ug pasangil batok kang Hesus ug nahadlok siya nga siya pasakitan. Misaysay siya nga siya nakaila kang Hesus.

Sa atong kasinatian, ingon niini pud baya ang tawo nga nakasala, ang tawo nga naulipon sa yawa. Dili sila modawat sa sayop, daghan kaayo sila ug katarungan, mangita gayod ug lusot, dili sila mosunod sa tambag, ug dili gayod maminaw sa uban. Sila pa ang daghan ug ikasulti. Apan walay kalinaw sulod sa ilang kinabuhi tungod sa daghang saba nga tingog sa dautan ang ilang madungog.

Kung kita usa niining mga tawhana, atong himamaton si Hesus nga nag-awhag kanato sa paghilom. Usa lamang ka sulti ni Hesus, mihilum ang giyawaan ug nalingkawas gikan sa pagkaulipon sa dautan. Ingon niini pud kita kung maminaw kita sa mando ni Hesus sa pag-gahin ug panahon sa kahilom, pag-ampo ug pagpamalandong. Diha sa kahilom, kita makapamalandong bisan kinse minutos lamang pagmata nato kada buntag, atong madunggan ang tingog sa Ginoo nga maghatag kanatog kagawasan sa sala ug kalig-on sa pagpadayon matag adlaw.

Mao nga sa unang pagbasa gipahimangnoan kita sa Propeta nga angay natong paminawon kay siya ang magtudlo kanato sa angay nga buhaton. Sa ikaduhang pagbasa, kita giawhag sa pagpamalandong sa atong kahimtang o bokasyon aron maangkon nato ang kinabuhing malipayon. Busa, mogahin gayod kita ug panahon sa paghilom.

Usa ka inila nga manunulat miingon: “Kung walay kahilom, ang mga pulong mawad-an sa kahulogan; kung walay pagpaminaway, ang pagsulti dili makaayo; kung walay pag-inusara, ang katilingban dili makaluwas.”

Post Your Thoughts