Sulat Pastoral: Alang sa Tuig sa mga Kaparian ug mga Relihiyoso

Binati kong mga igsoon diha ni Kristo,

Ang kalinaw ug kalipay sa Dios atong Amahan ug sa Ginoong Jesukristo maanaa kaninyo.

Una sa tanan, malipayong pagtimbaya sa tanan natong mga Kaparian ug mga Relihiyoso nga nangalagad sa atong Diyosesis sa Digos. Aduna kitay 43 ka buok paring diosesano nga nangalagad dinhi sa atong dapit. Kauban nila ang 117 nga mga relihiyoso sakop sa 11 ka kongregasyon sa lalaki ug 13 nga kongregasyong sa mga babaye.

Aniaa na kita sa ika-6 nga tuig sa Nobena nato alang sa Hubileyo sa 2021 sa ika-500 nga kasumaran sa Kristiyanismo sa Pilipinas, ubos sa kinatibuk-ang tema nga “PUY-AN SI KRISTO, IPAAMBIT SI KRISTO.” Kining tuiga magpunting sa atong mga Pari ug mga Relihiyoso. Kon kadtong sa ika-2 nga tuig napunting sa mga Laykong sakop sa Simbahan, karon gipunting sa duha ka pundok sa Simbahan nga gitawag nga mga “Alagad-Pangulo” sumala sa ika-2 Konsilyo Plenaryo sa Pilipinas (1991-1992).

Tungod niini ang tema niining tuiga mao “NABAG-ONG MGA ALAGAD-PANGULO ALANG SA BAG-ONG EBANGHELISASYON.” Busa, buot nakong ipaambit kaninyo ang mga katuyuan niining pagsaulog nato sa tuig sa mga Pari ug Relihiyoso.

Adunay tulo ka katuyuan nga gisugyot nga tagaan nato’g pagtagad (CBCP Pastoral Exhortation on Year of the Clergy and Consecrated Life). 1. Buot natong bag-ohon ug palamboon pa ang atong mga gipakabililhon, mga panghunahuna, mga binuhatan, ug sa atong pamuyo. Gidapit kitang mahimo pa gayod nga sama sa Maayong Magbalantay nga nagtagad sa alaot sa katilingban – labing ubos, labing nahisalaag, labing iwit. 2. Tagaan nato ug dugang pagtagad ang atong mga programa sa pormasyon. 3. Palamboon pa nato ang pagtambayayongay uban sa mga layko sa katumanan sa misyon ug pagpangalagad.

Kalooy ug pagduyog uban sa mga gisakit
Alang kanako kining kalooy ug paghigugma, ang nagapadayon nga hagit ug panawagan sa Bag-ong Ebanghelisasyon. Upat ka Santo Papa naghatag ug pagtagad niini. Si Blessed Pope Paul VI, Sanuan Pablo II, Papa Benedicto XVI, ug karon si Papa Francisco.

Si Papa Francisco, sa iyang “Evangelii Gaudium” (2013) nagpahayag ug klaro unsay mga hagit ug kahigayonan sa Pagsangyaw sa Maayong Balita sa atong kasamtangan ikatulong milenyo ug ika-21 nga siglo.

Si San Juan Pablo II, sa iyang “Novo Milennio Ineunte” (2001) miingon nga ang bag-ong milenyo nagahagit sa Simbahan nga ipahayag sa klaro ang iyang pagkamaloloy-on ug pagkamahigugmaon, taliwala sa samdan ug luhaan nga kalibutan. Kinahanglan, kuno nga mahimong tuburan ug kapahulayan ang Simbahan alang sa mga katawhan nga gibug-atan, giuhaw ug gigutom, gipangkapoy sa mga palas-anon ug kasakitan ug kaulipnan sa modernong panahon.

Ang matag Pari ug Relihiyoso gitawag ug gipadala nga mahimong sakramento sa Diosnong Kalooy alang sa mga tawo nga nagpalibot kaniya. Labi pa siyang mahimong nawong sa Maayong Magbalantay alang sa mga kabataan, kabatan-onan, mga hamtong, ug mga edaran nga iyang gialagaran.

Mapadayonong pormasyon
Sa programa sa pormasyon sa mga Kaparian ug Relihiyoso nahan-ay na ug organisado ang mapadayonong pormasyon aron malikayan ang pagkompiyansa ug pagpasagad sa kaugalingon, ug mahalog sa giingon nga “pagkauga sa tuburan.”

Ginahan-ay kini sa paagi nga managuban ug managlambigitay sa usag-usa aron malikayan ang pag-inusara sa pagpanaw sa kinabuhing hinalad. Anaay programa sa pagsugod. Anaa usab sa tungatungang mga latuigan. Anaa ang pormasyon sa makinaadmanong mga tuig, diin atong gidalit ang pinakalami nga “bino” nato.

Apan, kanunay gisulay ug gihasol ang matag-usa, nga masakripisyo ang mapadayonong pormasyon tungod sa nagkadaghan nga buluhaton ug tulubagon diha sa tagsa tagsa ka pangatungdnan. Bag-o pa lamang nagsugod sa pagpangalagad, na palongan na og kandila kay kulang na sa hangin. Magsugod na sa pagkahinawayon na lamang. Nahulog dayon sa sobrang pagkompyansa sa kaugalingon o sobrang kabilib sa kaugalingon. Nalimot na sa kita “listen, judge, act” threesome. Kon si Jesus pa, “Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest.” (Mk. 6:31)

Gitawag sa kahiusahan
Namatikdan nato nga ang modernong panahon karon paspas kaayo ang kausaban sa daghang mga butang. Nagdali ang mga tawo. Kanunay instant. Gusto makab-ot karon dayon. Kulang pasensya. Saba ug samok ang pailbot. Kulang sa paghilom. Online 24/7.

Ang resulta niini mao ang kusog kaayo ang pag-iyaiya, panagbulag, pagkabahinbahin. Kulang sa pagtahod ug pagdawat sa panaglahi sa kultura, tinoohan, sesualidad, kahimtang sosyal. Mga relasyon dili magdugay. Dili molahutay. Apektado ang kaminyoon. Ang kinaiya ug katuyuan sa pamilya nausab.

Ang mga Kaparian uban ang mga Relihiyoso bisan tuod kabahin kita sa modernong panahon, apan naumol kita sa Ebanghelyo sa kinabuhi ug sa kalipay nga Diosnon. Ug tungod niini mahimo kita , alang sa ubang tawo sa atong palibot, nga mga timaan ug pinadayag sa laing kultura, laing panahon. Ang “bag-ong langit ug yuta” (Rev. 21:1-4). Ang gingharian sa Dios. Ang panahon sa Dios. (Kairos). Ang atong kinabuhi gipuy-an nato ning kalibutan apan dili kita iya ning kalibutan, sumala sa panig-ingnan sa Ginoo.

Ang maong Ebanghelyo sa kinabuhi nagatawag kanato ngadto sa pagkahiusa, managsoon sa usagusa diha sa usa ka Dios, usa ka Ginoo, usa ka Spirito. Us aka Simbahan. Giampo kini sa Ginoo alang kanato, aron motoo ang kalibutan nga siya gipadala sa Amahan. (Jn. 17:21) Nasayran nato nga ang paghigugma sa Dios ug sa isigkatawo ug ang paghigugmaay sama sa paghigugma sa Ginoo, mao lamang ang gahum nga makapahiuli ug makapahiusa sa tanan.

Sa atong pakiglambigit sa mga layko sa panaw sa pagtoo ug pagpangalagad diha sa Simbahan, ang gugma ug panaghiusa maoy labing importante nga maghari sa atong taliwala. Alang kanatong mga kaparian ug relihiyoso, nga gigasahan og dakong higayon nga mangakuhan ug mangalagad sa Simbahan, kinahanglan gayod nga magmapaubsanon, mapailobon, madinaiton sa mga laykong kaubanan sa panaw, ilabi na ang labing ubos ug labing hinikawan nga mga sakop.

Ang paghinugasay og tiil nga gimando sa Ginoo kanatong mga sumusunod ni Kristo, nindot kaayo nga hulagway sa panaglambigitay nato sa usag-usa – Kapraian, Relihiyoso ug mga Layko. Maghinugasay kita sa atong mga kakulangan, pagpasulabi, ug kasal-anan. Luyo sa panaglahi sa kahimtang, kinaiya ug pangakuhan, magmapaubsanon kitang tanan ug magtinabangay hinoon sa nagabag-ong pagkatawo, pagkakristiyano, pagkapari ug pagkarelihiyoso.

Matud pa ni Papa Francisco, si Maria ang Inahan sa Simbahan nga nagasangyaw sa Ebanghelyo. Kon wala siya dili gayod nato masabtan ang tinuod nga diwa sa bag-ong ebanghelisasyon. (EG,284) Si Maria ang Bitoon sa bag-ong ebanghelisasyon. Magampo kita…

Magmalamposon ug mabungahon unta kining tuiga diin atong gitugyan ang tanan natong mga Kaparian ug Relihiyoso ngadto sa Ginoo ug sa iyang pinalanggang Inahan Birhen Maria. Ang ilang kausaban unta magbunga sa mas madasigong pagtuman sa Bag-ong Ebanghelisasyon karong panahona.

Gisulat dinhi sa Digos City, Davao del Sur, sa ika-12 sa Diciembre, 2017.

Guillermo D. Afable, DD
Obispo sa Digos

Post Your Thoughts