Kamingawan Luna sa Kadaugan ug Pagpangandam sa Misyon

Unang Dominggo sa Kwaresma
Genesis 9:8-15 / 1 Pedro 3:18-22 / Markos 1:12-15

Ang gisaysay nga pagsulay kang Jesus didto sa kamingawan, ning atong Ebanghelyo karong adlawa, nagbalik-lantaw sa panghitabo didto sa Unang libro sa Bibliya nga mao ang Paraiso, diha sa Genesis 2, diin si Adan nagpuyo nga malinawon, uban sa mga makalilisang nga mga mananap, ug ang kalibutan adunay kahusayan ug siya nagmasaligon sa kamaayo sa Dios. Kini nga kahimtang nahitabo, tungod sa gugma sa Dios ug kay gimugna man Niya ang tawo nga sama Kaniya ug sa Iyang dagway. Kini nga paglarawan sa sinugdanan diin adunay kahapsay ug kahiusahan sa tawo ug sa mga mananap, nagkahulugan nga mao usab kana ang bunga sa pag-abot ni Jesus nga mao ang ikaduhang Adan diha sa Bag-ong Kamug-naan, nga gibuhat sa Gamhanang Dios pinaagi sa Espiritu Santo, diin maadunay kalinaw ug hapsay nga relasyon sa usag-usa tungod kay mahibalik na ang relasyon nila ngadto sa Dios, pinaagi sa kinabuhi, kasakit ug kamatayon ni Jesus didto sa krus.

Ang kamingawan man gud dili lamang usa ka makahahadlok nga luna sa pagsulay kondili nahimo kining labing mahinungdanon, luna sa Diosnong kaluwasan. Kay ngano? Tungod kay si Jesus miagi niining kasinatian nga siya gisulayan didto sa kamingawan ug nagmadaugong migawas nianang dapita nga andam na sa iyang misyon sa pagsangyaw, pagpang-alim, pagpasaylo sa mga tawong iyang nakahibalag sa iyang misyon. Giawhag usab kitang tanan sa pagsulod sa atong kaugalingong kamingawan ug makigbatok sa mga pagsulay sa atong kinabuhi aron nga pinaagi sa Espiritu Santo, magmadaugon kita, ug maandam sa atong misyon usab ning kalibutan, kay ang mogiya kanato mao man ang Espiritu Santo ug nianang paagiha, masinati nato ang kamaayo sa Dios.

Makutlo nato niining mga pagbasa karon mao ang mosunod: Ang Pagkamasaligon ngadto sa Dios, aron makaragamtam kita sa kalinaw ug kahusayan sa atong kinabuhing Kristohanon. Pagahin ug panahon sa magpakahilom aron makapamalandong, diin susihon ang kaugalingon kon ang atong kinabuhi nahisubay ba sa gisangyaw ni Jesus nga mga pagtulun-an. Paghalad ngadto kang Cristo sa tanan natong mga kasakit ug sakripisyo aron sa atong paghalad niini, mamahimong kabahin sa sakripisyo ni Cristo alang sa atong kaluwasan. Ang mga bunga niining atong pagbansay, sa mga sugyot nga gikan sa Ebanghelyo o mga pagbasa, mao ang pagka-andam nato sa misyon ngadto sa atong isigkatawo. (Sr. Rica Dalaguit, FSP)

Post Your Thoughts