Ang kabililhon sa Santos nga Yukaristiya

Ang Yukaristiya mao ang pinaka-sentro sa atong paglawig sa espiritohanong kinabuhi, sanglit kini mao ang usa sa pinakataas nga sakramento nga nagahatag ug paglambo sa sa atong kinabuhi isip usa ka Kristohanon. Ang pagtukod sa Yukaristiya nahitabo kini sa Katapusang Panihapon sa atong Ginoo uban sa iyang mga tinun-an o mas naila nato nga HUWEBES SANTO panahon sa Semana Santa (cf. Mateo 26:26-28), diin mao kini ang panahon sa kasub-anan mao nga aning panahona ang mga huna-huna sa mga tawo na sentro gayud sa paghuna-huna sa mga kasakit ug kamatayon sa atong Ginoo o The Lord’s Passion, nga diin usahay malimtan usab ang paghandom sa pagtukod sa Santos nga Yukaristiya, mao nga ang Simbahan naghatag ug lahi nga adlaw aron nga mahatagan gayud ug espesyal nga pagtagad ang maong paghandom sa kapistahan sa Lawas ni Ginoong Hesukristo o ang Santos nga Yukaristiya, kini ang dakong rason ngano nga gihatagan ug lain ug bag-o nga adlaw sa kapistahan ug kini natuki diha sa usa ka Papal Bull nga gitawag ug “Transiturus”, o usa ka sulat sa Santo Papa nga naghatag ug mando ug pamalaod alang sa katawhan sa Simbahan (cf.www.newadvent.org › Catholic Encyclopedia).

Karon atong hisgutan nganong hatagan man gayud nato ug taas ug dako nga paghandom ang lawas ug dugo ni Hesukristo? Unsay dakong bili niini sa atong Kristohanong Kinabuhi? Una hisgutan nato unsa man ang Santos nga Yukaristiya o Holy Eucharist? Ang Santos nga Yukaristiya usa kini ka Sakramento ug usa usab ka sakripisyo nga gitukod ni Ginoong Hesukristo, ug diha sa Yukaristiya ubos sa dagway sa PAN ug BINO, ang atong Ginoong Hesukristo anaa gayud, gihalad ug pagadawaton. Busa ang kinatibuk-ang Kristo anaa gayud, matuod ug presenti diha sa Yukaristiya, ug ang pulong nga Yukaristiya nagkahulogan usab ug Pagpasalamat o thanksgiving. Ug sama sa atong nahisgutan si Ginoong Hesukristo gayud mismo ang nagtukod niini diha sa katapusang panihapon. Busa ang Simbahan kanunay nagatudlo nga ang YUKARISTIYA mao gayud ang tinuod nga lawas ug dugo ni Ginoong Hesukristo, kini nga pagtulun-an lisod dawaton sa uban. Apan, kini nga pagtoo ang tinuod nga presensya sa lawas ug dugo ni Kristo (Santos nga yukaristiya), diha gayud nagsubay sa mga pulong nga gitudlo kanato mismo ni Ginoong Hesukristo.

Sa ebanghelyo ni San Juan 6:48-57 atong mabasa: “AKO ANG PAN NGA NAGHATAG SA KINABUHI, ang inyong mga katigulangan nagkaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila, ANG MOKAON SA PAN NGA GIKAN SA LANGIT DILI MAMATAY. AKO ANG PAN NGA GIKAN SA LANGIT NGA NAGHATAG SA KINABUHI. ANG MOKAON NIINING PAN DILI GAYUD MAMATAY. UG ANG PAN NGA AKONG IHATAG MAO ANG AKONG UNOD ARON MABUHI ANG KALIBUTAN. Ang akong UNOD mao ang tinuod nga KALAN-ON, ug ang akong DUGO mao ang matuod nga ILIMNON”.

Ang dili modawat sa tinuod nga presensya sa lawas ug dugo ni Kristo, para kanila usa lamang kini ka simbolo. Pero kung atong basahon ang nahitabo sa Juan 6:60-66 daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog niini ug miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an ang mibiya ug wala na gayud mokuyog kaniya. Busa kung atong sabton diay bisan pa gani sa panahon mismo ni Kristo diin siya mismo ang namulong daghan gihapon ang wala manoo kaniya gawas sa mga Apostoles, mao nga karong panahona dili gayud katingad-an nga dunay daghan nga mosupak niini, apan ang Simbahan nga iya ni Kristo kanunay gayud nagatudlo ug nagatoo niini. Kay diha sa katapusang panihapon si Kristo mituman sa iyang panaad, samtang ngaon sila mikuha si Jesus sa PAN, nagpasalamat sa Dios ug gipikaspikas niya kini ug mihatag sa iyang mga tinun-an. Dawata ninyo kini ug kan-a miingon siya “KINI MAO ANG AKONG LAWAS”, ug mikuha siya sa KUPA ug mipasalamat sa Dios mihatag kanila ug miingon imna ninyo kini nga tanan siya miingon KINI MAO ANG AKONG DUGO nga naglig-on sa kasabotan, ang akong DUGO nga giula alang sa tanan aron sa pagpasaylo sa mga sala. (Mateo 26:26-28), BUHATA NINYO KINI ARON PAGHANDOM KANAKO (Lucas 22:19-20), busa si Ginoong Hesukristo gayud mismo ang namulong nga kining PAN ug BINO mao ang iyang matuod nga LAWAS ug DUGO, diin mao ang atong kalan-on ug ilimnon nga makahatag kanato ug kinabuhing walay katapusan (Juan 6:55-58), ug kining pagtulun-ana dili usa ka simbolo kondili matuod gayud nga lawas ug dugo ni Kristo diha sa dagway sa Pan ug Bino, mao nga si San Pablo miingon “busa ang mokaon sa Pan sa Ginoo ug moinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takus, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo (1 Cor. 11:27), mao nga ang Simbahan ni Kristo kanunay gayud nagapahimangno sa tanang magtotoo nga modawat kita niini hinlo ug takus gayud sa atong kinabuhi. Busa adunay dakong bili sa atong Kristohanong kinabuhi kining Santos nga Yukaristiya sanglit kini mao man ang pinakataas ug sentro sa tanang Sakramento.

There is one comment

Post Your Thoughts