Unsaon ang Fatima Centennial nga mahiapil sa tuig sa parokya? (Katapusang Bahin)

Ania ang ikatulo ug katapusang bahin sa pamahayag ni Padre Roland Sayman sa Diyosesis sa Mati. Daghan salamat Padre Roland sa imong pagpapaambit niini:

Mamalandong kita karon sa panagna ni Propeta Isaias mahitungod sa pagpahimugso sa Ulay nga Birhen ngadto sa Emmanuel nga Mesiyas [Isaias 7:10-14] nga dunay katumanan diha sa ebanghelyo sa pagpahibalo sa Anghel [Lukas 1:26-38].

Ang kahimtang sa kinabuhi kon “sitz-em-leben” sa Isaias 7:10-14 mao nga ang balay ni David, nga mao ang nagpangulo sa Israel diha sa pagkahari ni Hari Acas, nahimutang sa dakong suliran sa sala sa kalaw-ay, kahakog ug ka-garboso [pinaagi sa gahum ug korapsyon] nga maoy hinungdan sa pagkabahin sa usa ka gingharian sa Israel ngadto sa duha ka mga gingharian [ang habagatang gingharian (diin ang Judea mao ang sentral nga gahum) ug ang amihanang gingharian (diin ang Samaria mao ang sentral nga gahum)].

Gitawag sa Dios si Acas sa pag-ampo alang sa pagbag-o kon pagkakabig niining pagpangulo sa balay ni David gikan sa kalaw-ay ug kahugawan ngadto sa kaputli sa hunahuna ug kasingkasing [metanoia (good attitude kon maayong kinaiya)], gikan sa kahakog ngadto sa pag-inambitay kon kamanggihatagon [diakonia (good service kon maayong pagpangalagad)], gikan sa ka-garboso kon kamapahitas-on ngadto sa kahiusahan sa pagpaubos kon mapaubsanong kahiusahan [koinonia (good fellowship kon maayong pakighigala)].

Apan nagmagahi og ulo si Hari Acas ug mora’g nawad-an og paglaum tungod sa pagkabahin sa Israel ngadto sa duha ka gingharian [ang habagatang gingharian (diin ang Judea mao ang sentral nga gahum) ug ang amihanang gingharian (diin ang Samaria mao ang sentral nga gahum)]. Ang hinungdan gayud sa pagkawala og paglaum ni Hari Acas mao ang iyang kamubó sa panan-aw ug kakulang sa pagtuo ngadto sa Dios tungod sa daghang kapildihan nga nagalibot kaniya.

Tugotan nato karon ang paggamit og usa ka estilo sa tele-serye aron pagpahimug-at sa mensahe. Mora’g miingon si Hari Acas: “Kon tinuod nga uban kanato sa Dios unya nganong nakasinati man ta niining nagkadaiyang dagway sa kapildihan palibot kanato? Maayo na lamang nga makontento kita nga mabihag ug magpuyo sa kaulipnan.”

Unya miabot si propeta Isaias nga usa ka konsyensya sa hari. Mora’g miingon si propeta Isaias, “Sa ato pa, nakontento ka na ba sa pagkaulipon sa imong wala pag-ampo ngadto sa Dios sa atong katigulangan alang sa usa ka mesiyas nga moluwas kanato? Nakontento ka na ba nga maulipon bisan kon law-ay, hakog ug garboso sila? Dili. Kinahanglan kang makaamgo. Angay kang mag-ampo alang sa pag-abot sa mesiyas. [Tungod kay miingon ang Dios, ‘Kon magmapaubsanon ang akong katawhan ug mag-ampo, panalanginan ug panalipdan ko ang ilang kayutaan’]. “Uban sa mesiyas, ang kalaw-ay mabalhin ngadto sa kaputli; ang kahakog mabalhin ngadto sa kamanggihatagon; ug ang ka-garboso o kamapahitas-on mabalhin ngadto sa pagpaubos. Angay kang makaamgo nga ang kaputli, kamanggihatagon ug kamapaubsanon dili timaan sa kahuyang ug kapildihan, apan timaan sa kalig-on ug kadaugan. Bangon hari Acas ug punita ang hagit sa panahon! (‘Tungod kay ang usa kabatan-ong ulay manganak og batang lalaki ug nganlan siya’g Emmanuel kay ang Dios magauban sa iyang katawhan’)” [Isaiah 7:14].

Mga igsoon diha ni Kristo, uban sa Mesiyas, ang kalaw-ay mabalhin ngadto sa kaputli; ang kahakog mabalhin ngadto sa kamanggihatagon; ugangka-garboso o kamapahitas-on mabalhin ngadto sa pagpaubos. Angay kang makaamgo nga ang kaputli, kamanggihatagon ug kamapaubsanon dili timaan sa kahuyang ug kapildihan apan timaan sa kalig-on ug kadaugan. Gani, ang timaan sa usa ka sagrada pamilya mao ang higayon, diin ang mga amahan, ang mga inahan, ug mga anak sulod sa matag pamilya, nga maningkamot nga ang kalaw-ay mausab ngadto sa kaputli; ang kahakog mausab ngadto sa pag-inambitay kon kamanggihatagon; ug ang ka-garboso mausab ngadto sa pagpaubos.

Himoon nato, niining joint-Centennial Jubilee Year of Fatima and the Year of the Parish, nga mobangon gikan sa atong pagkaulipon sa kalaw-ay, kahakog ug kamapahitas-on ug sul-obon nato ang bisti sa kaputli, kamanggihatagon ug kamapaubsanon sa Birhen sa Fatima ug tabangan nato si Jesus nga matubos ug maluwas ang atong tawhanong pamilya ngadto sa pagkahimong sagrada pamilya.

Himoon nato ang pagbag-o sa atong pagtuo ngadto sa Dios nga nagauban kanato “Emmanuel”; ngadto sa Dios nga nagaluwas kanato “Yeshuah [Jesus]”; ngadto sa Dios nga nagapanalangin kanato “Yohannan [Juan]”.

Himoon nato ang tinuod nga kasinatian sa kahiusahan sa matag tawo sa ngalan sa samang Ginoong Jesukristo, ang Mesiyas nga natawo gikan sa Birhen [sa Fatima] ug uban sa atong isigkatawo. Giniyahan ni Mama Mary, mamahimo kitang tinuod nga usa ka Parokya diha sa Dalan sa Kalinaw.

Himoon nato ang tinuod nga kasinatian sa kahiusahan sa mga pamilya diha sa samang Jesus, Jose ug Maria, ang Sagrada Pamilya sa Nazaret nga nahiusa kanunay taliwala sa kahamugaway ug kapit-os. Giniyahan ni Mama Mary, mamahimo kitang tinuod nga usa ka Parokya diha sa Dalan sa Pagbag-o.

Himoon nato ang tinuod nga kasinatian sa kahiusahan sa mga katilingban [tali sa pagtuo ug sibiko nga mga katilingban] diha sa samang Trinidad nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ang kahiusahan sa Tulo ka Persona sa Usa ka Dios. Giniyahan ni Mama Mary, mamahimo kitang tinuod nga usa ka Parokya diha sa Dalan sa Kahiusahan.

Niining paagiha, mamahimo kitang angayan nga magsaulog sa joint-Centennial Jubilee Year of Fatima and the Year of the Parish 2017. Ave Maria! Viva Jesus!

Post Your Thoughts