Ang Krus ug ang Pagkabanhaw

He is Risen ResurrectionResurrexit sicut dixit! Alleluia (Nabanhaw siya segun sa iyang saad, alleluia)

Ang matuod nga pagtuong katoliko nagasaulog matag tuig sa semana Santa (Holy Week) sukad pa sa panahon sa mga apostoles hangtud karon (History by O’Brien).

Ang matuod nga Simbahan nagapahinumdum kanunay sa dakung gugma sa iyang magtutukod (founder) pinaagi niini aron mamahimong lab-as sa panumduman nato ang iyang sagradong gihimo — gikan sa dalan sa krus padulong sa iyang mahimayaong pagkabanhaw. “…si Cristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa nahisulat sa Kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa Kasulatan” (1 Cor. 15:3-4).

Human sa madaugon na pagsulod ni Jesus didto sa Jerusalem (Juan 12:12-19), gidihugan ni Maria Magdalena ug mahalon na lana ang tiil sa atong Ginoo timaan sa iyang bililhon nga umaabot nga pag antus sa krus (Holy Monday). Gitagna ni Kristo ang pagbudhi ni Judas ug ang paglimod ni Pedro kaniya (Holy Tuesday). Gibaligya ni Judas ang atong Ginoo sa mga pariseo (Holy Wednesday). Gitukod usab ni Kristo ang sakramento sa pagka pari ug ang Santos nga Misa (Holy Thursday), nag antus, gisakit ug gipatay siya sa adlawng Biernes (Good Friday). Nagwali sa mga minatay sa espirituhanon nga kahimtang (Black Saturday) aron maadam ang mga buhi ug mga nangamatay sa iyang mahimayaong pagkabanhaw sa adlawng Domingo (Easter Sunday). “Ug kun wala banhawa si Cristo, kawang lamang ang inyong pagtuo…” (1 Cor. 15:17).

Ang kadaugan sa atong Ginoo kadaugan pud natong mga kristiyano. Sa panahun na duna tay mga bug-at na pagsulay o mga problema, pag antus ug uban pa, muingon kita sama niya, “Mubangon ako”. Paglipay mga igsoon, Kay naa ta sa saktong dalan — ang dalan sa kadaugan!

“…ug gidaug nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo” (1 Juan 5:4).

* * * * * *

Paminawa matag martes 8-9pm ang programa Sub Umbra Petri (Ubos sa landong ni Pedro) sa Giya sa Pagtuo, DXGN 89.9 Spirit FM. Ave Maria! (Bro. Ryan R. Mejillano, CFD/LMS)

Post Your Thoughts