Ang pagtoo personal ug katilingbanon

Ikaduhang Domingo sa Pagkabanhaw
Buhat 2:42-47 | Sal. 118:2-4, 13-15, 22-24 | 1 Ped. 1:3-9 | Jn. 20:19-31

Niining ikaduhang Domingo sa Pagkabanhaw sa atong Ginoo, gipahimangnoan kita nga ang pagtoo personal ug katilingbanon nga kaakuhan. Angayan nga kumbinsido kita nga kita mismo motoo apan kinahanglan usab nga kini atong mahimo ug mapalambo uban sa katilingban.

Si Tomas nagrepresentar niadtong naglisod pagsalig sa Ginoo. Usahay mawad-an kita sa paglaum tungod sa sakit o sa walay trabaho o sa panagbingkil. Daw wala na ang Diyos sa atong kinabuhi. Kini ang dakung hagit diha sa unang pagbasa nga unta atong mapuy-an ang maayong batasan tanang panahon.

Sama sa nahitabo kang Tomas, kita kinahanglan usab nga makahikap sa samad sa Ginoo aron kita motoo. Usahay diha lamang sa mga sakit ug samara natong mga kasinatian atong masuta nga ang Ginoo buhi diay sa atong taliwala. Busa sama kang Tomas hikapon nato, buot pasabot sination nato ang kasakit ug samat nga naagian ni Kristo aron kita personal gayod nga motoo Kaniya.

Sama sa mga tinun-an nga maoy nakapadani kang Tomas sa ilang tigum, ang simbahan, ang katilingban sa mga magtotoo mao ang mga makapalig-on kanato sa atong pagtoo. Si Tomas nadala ug nagiyahan paduol sa Ginoo aron siya motoo tungod sa kasinatian niya kang Kristo uban sa mga laing tinun-an. Ang ikaduhang pagbasa nagpamatuod sa kaimportante sa katilingban diha sa pagbansay sa pagtoo.

Kinahanglan ang isigka-magtotoo aron kita molambo sa pagtoo. Diha sa bunyag kita kabahin sa katilingban. Ang maong bunyag atong puy-an sa paglambigit sa atong katilingban. Diha sa atong pagpakig-uban sa katilingban ang atong pagtoo molambo, ang atong mga talent ug kapasidad motubo ug ang atong mga gasa mapun-an.

Busa sama sa siga sa kalayo nga mokusog lamang uban sa sugnod sa ubang kahoy, pasigahon usab nato ang atong personal nga pagtoo pinaagi sa pag-apil sa atong katilingban. Niining paagiha usab ang atong personal nga pagtoo makapahaling sa katilingbanon nga pagtoo.

Post Your Thoughts