Ang ika-13 sa Mayo

Ang binulan nga paghandum sa atong Birhen sa Fatima karong tuiga gikan sa Mayo hangtod Oktobre, dungan nga pagabuhaton sa tanang arsdyosesis, dyosesis, ug mga parokya ilabina kadtong kansang patron mao ang atong Birhen sa Fatima. Kini ang nasudnong paagi sa hiniusang pag-ampo ilabina alang sa kalinaw sa nasud ug sa tibuok kalibutan.

Ang mensahe sa Birhen sa Fatima nagpalanog sa panginahanglan sa pag-ampo ilabina ang pagrosaryo alang sa kalinaw, sa panginahanglan sa pagbag-o sakinabuhi, ug ilabi na sa pagbalik sa mga Sakramento, sa Konsagrasyon, ilabi na sa atong nasud ug sa atong mga pamilya, ngadto sa Putling Kasingkasing ni Maria; ang panginahanglan sa pagpenitensya, sa paghalad sa inadlaw-adlaw nga mga sakripisyo nga atong gihimo, sumala sa atong kahimtang sa kinabuhi. Gitagaan usab ug gibug-aton ang importansya sa Eukaristiya nga gipahayag niadtong katapusang aparisyon sa Anghel sa Kalinaw.

Tungod niini, ang hiniusa nga nasudnong pagsaulog pagabahinon ngadto sa tulo ka bahin: una, ang pagprusisyon sa imahen sa atong Birhen sa Fatima pasulod sa simbahan ug sundan kini sa pag-ampo sa rosaryo; ikaduha ang pagsaulog sa Santos nga Eukaristiya; ug ikatulo, ang adorasyon sa Balaang Sakramento.

Ang mubo nga pormula (Unang Bahin lamang– ang pagprusisyon ug pag-ampo sa Rosaryo o vice versa) mahimong gamiton alang sa mga dapit diin ang mga Pagsaulog sa Eukaristiya ug sa adorasyon sa Balaang Sakramento dili mapahigayon tungod kay wala ang awtorisado nga ministro. Kining mubo nga pormula mao ang angay sundon alang sa mga eskwelahan, kapilya ug gagmayng komunidad inubanan sa pagpasidungog sa larawan sa Birhen sa Fatima nga gik, inahanglan aron matuman ang mga kinahanglanon ug aron maangkon ang mga plenaryong indulgensiya niining Hubileyo sa Tuig sa Fatima.

Angay usab nga ipatin-aw ngadto sa arsdyosesis, dyosesis, o parokya sa komunidad ang kaimportante sa pagpahigayon ug binulan nga hiniusang nasudnong pagsaulog pinaagi sa usa ka mubo nga katekismo pipila ka semana sa dili pa pagasugdan sa selebrasyon. Angay usab nga dapiton ang pipila ka sektor sa katilingban aron sa pagsalmot sa binulan nga panagpundok ug aron sa paghatag kanila ug usa ka oportunidad mahiusa sila diha sa mga pag-ampo sa Simbahan niiningSentenaryo sa Aparisyon sa Fatima.

Sa ika–13 sa Mayo, eksakto nga usa ka gatos ka tuig na ang milabay, atong gihinumduman ang unang aparisyon sa Balaan nga Birhen Maria ngadto sa tulo ka mga batang magbalantay sa karnero – Lucia, Francisco ug Jacinta didto sa Cova da Iria sa Fatima, Portugal. Ang unang mga pulong sa Birhen kanila mao “ayaw kahadlok, wala akoy dautang tuyo kaninyo.” Ug gitapos sa Birhen ang aparisyon pinaagi sa pag-ingon, “pag-ampo kamo sa rosaryo matag adlaw alang sa kalinaw sa kalibutan ug pagtapos sa gubat.”

Mapamalandongan nato dinhi ang pasalig sa Reyna sa Langit alang sa iyang mga anak, nga dili mabalaka o mahadlok sa bisan unsang kahimtang nga nahiaguman, sa mga “gubat” sa kinabuhi nga atong ginapas-an karon. Gitudloan kita niya nga mag-ampo, sama sa iyang pagtudlo sa mga bata nga magrosaryo matag adlaw, dili lang sa panahon sa kasakit apan sa tanang panahon.

Dili kita angay mahadlok. Kinahanglan lamang kita mosalig sa Dios ug mag-ampo, ilabi na ang pagrosaryo matag adlaw ug mangayo sa grasya nga magmalig-on sa pagtuman sa pagbuot sa Dios diha sa tagsa-tagsa natong kahimtang sa kinabuhi. Magmasaligon kita sa kadaugan sa langit pinaagi sa pagdaug sa Putling Kasingkasing ni Maria.

Post Your Thoughts