Ang Gingharian sa Langit

Ika-napulo’g pito nga Dominggo sa Tuig
1 Hari 3:5, 7-12/ Sal. 119:57, 72, 76-77, 127-130/ Rom. 8:28-30/ Mt. 13:44-52

Ang atong Ebanghelyo karung Dominggoha sumpay kini sa ebanghelyo niadtong miaging Dominggo diin ang atong Ginoong Jesukristo naghisgot mahitungod sa Gingharian sa Langit. Mao nga ang atong tema karong Dominggoha sama sa tema niadtong miaging Dominggo “Ang Gingharian sa Langit.”

Adunay upat ka hulagway nga gipadayag sa atong Ginoong Jesus kon unsa maikatandi ang Gingharian sa Langit. Ang una ug ang ika-duha adunay susamang resulta: “Ang Gingharian sa Langit sama sa bahandi nga gilubong sa uma… Ang Gingharian sa Langit sama sa usa ka negosyante nga nangita ug perlas nga talagsaon…” sa dihang nakaplagan kining bahandi o perlas man, ang nakakaplag niini mibaligya sa tanan niyang kabtangan aron mapalit ang maong bahandi o perlas.

Tingali alang kanato dili kaayo importante kon giunsa nato pagkakita o pagkakaplag sa Gingharian sa Langit kon dili ang dakung hagit alang kanato mao nga andam ba kitang mobaligya sa tanan tang kabtangan aron atong maangkon ang GINGHARIAN SA LANGIT sama sa duha ka tawo sa sambingay nga mibaligya sa tanan nalang kabtangan aron ma-ila ang Gingharian.

Andam ba kitang mobiya, musalikway o molikay sa mga butang nga makapahilayo kanato sa Dios ug sa Gingharian sa Langit?

Ang ika-tulo sa sambingay naglarawan sa pagka makaylapon sa Gingharian sa Langit sama sa baling nga mikuha sa tanang klase sa isda. Apan dili kita mobati nga kampante kita tungod niini kay adunay pagpili human sa pagpamaling.

Ingon usab sa katapusan sa kalibutan, diin ang mga matarong lamang ang makasulod sa Gingharian sa Langit ug mga dautan itambog sa kalayo sa imperno. Busa angayan gayod kitang magpuyog matarong kinabuhi aron maato ang Gingharian sa Langit.

Naka siguro gayod ako nga kitang tanan gusto gayod nga makasulod o makaangkon sa Gingharian sa Langit. Aron ato kining makab-ot ang maong pangandoy kinahanglan andam kita mobiya o mosalikway sa mga butang, buhat, o kinaiya nga sukwahe sa Gingharian ug maningkamot o manlimbasog gayod kitang magkinabuhing matarong.

Post Your Thoughts