“Dakong Saad”

Ikaupat nga Bahin

“Dakong Saad”
Ni Padre Catalino Arevalo, SJ

Adunay “dakong saad” nga gidugtong sa pagtuman sa unang Sabado nga gihangyo sa Mahal nga Inahan, “pagtabang sa takna sa kamatayon sa tanang grasya nga gikinahanglan alang sa kaluwasan.”

Kining “dakong saad” ugang iyang mga bunga mosalingsing sa atong mga pundok, sa kinabuhi sa mga banay, sa katilingban,mga nasud, ug mga katawhan, pinaagi sa Espiritu Santo, sa Diosnong grasya maghatag ug kaayohan ug kalunasan,ug kahinloan sa mga kasingkasing, ug mokab-ut ngadto sa tibuok tawhanong katilingban ug sa tibuok kasaysayan.

Sa atong pagtak-um niini hinumdumannato pag usab ang mga pulong ni Papa Juan Pablo II sa Fatima(Mayo 13, 1982):” Pagadaygon ka, Inahan ni Cristo, Ikaw nga hingpit nga nakighiusa sa makaluwas nga pagtugyan sa imong Anak. Lamdagi ang katawhan sa Dios diha sa dalan sa Pagtuo, Paglaum, ug Paghigugma.Tabangi kami pagpuyo sa kamatuoran sa pagtugyan ni Cristo alang sa tibuok tawhanong banay sa modernong kalibutan.Sa pagtugyan kanimo, O Inahan sa kalibutan, ang tagsa-tagsa ugang tanang mga tawo, amo usab nga gitugyan kanimo kining maong pagtugyan ug paghalad sa kalibutan nga among gipahiluna sa imong Inahanong Kasingkasing.”

PAGTAK-UM
Si Papa Benedicto sa Mayo 12,2010, miingon sa iyang homiliya sa Fatima: “Nangilad ra sa iyang kaugalingon siya nga naghunahuna nga ang propetekanhong mensahe sa Fatima na tapus na.”

Unsay gihangyo sa mensahe sa Fatima kanato: pagpenitensya ug pag-ampo, pagkakabig gikan sa sala ug pagbayad sa sala, sakripisyo ug pagtugyan ngadto sa Putli nga Kasingkasing ni Maria, ang pagtuman sa Unang Sabado sa bulan, ato pa kining mga tulumanong gikan sa hitabo sa Fatima. Ang ilang mga buhat, dinasig sa Espirito Santo,magdala sa pagkakabig gikan sa sala ngaha sa atong kinabuhi ug magtabang sa pagtukod og Kalibutan sa Kaangayan ug Katarungan, Paghigugma ug Kalinaw kinahanglan magpadayon kay wala pa kini mahingpit.

Ang gihangyo sa CBCP nga buhaton sa tanang mga Diosesis ug mga parokya, sa ato pa sa tanang katawhang Katoliko sa Simbahan sa Pilipinas karong Hunyo 7 ug 8 mao ang kinasingkasing nga pagtuman ug paghalad sa usa ka buhat sa pagtuo niining Tuig sa Pagtuo.

Kining pagtugyan sa atong kaugalingon ug sa atong nasud, dinasig sa mensahe sa Fatima, mahimo niining panahona nga pangaliyupo sa atong katawhan, uban sa pangaliya sa Putli nga Kasingkasing ni Maria ug sa makaluwas nga gahum sa Kasingkasing ni Cristo, aron pagpangayo sa grasya sa pagkakabig gikan sa sala ug pagbayad sa sala alang kanatong tanan sa atong nasud, pagpangayo sa grasya sa tiunay nga katarungan ug kaangayan, tinuod ug malungtaron nga kalinaw sa atong mga katilingban sa tibuok tang Nasud.

Kining Tuig sa Pagtuo angay nga mahimo usab nga tuig sa tinuod nga Paglaum alang sa atong Nasud ug labi na alang sa Simbahan sa atong nasud, sa atong pag-lakaw padulong sa paghimumdum ug pagsaulog sa 2021 sa gasa Kristohanong pagtuo ug kinabuhi sa atong katawhan nga 500 ka tuig na sukad sa unang pagdawat niini.

Kining atong pag-bag-o sa atong pagtugyan sa atong kaugalingon ug sa atong nasud ngadto sa Mahal nga Kasingkasing ni Jesus ug sa Putli nga Kasingkasing ni Maria mahimong linahing higayon sa atong kasaysayan isip katawhan sa pagtuo, isip “pueblo amante de Maria, katawhan nga mahigugmaon kang Maria”. “Usa ka nasud nga naghalad sa kasingkasing ngadto sa Kasingkasing ni Maria.” Sumala sa karaang await, “El pueblo Filipino teda su Corazon.” “Ang lungsod nga Pilipinhon naghalad kanimo sa iyang kasingkasing.”

Sa Mahal nga Kasingkasing ni Jesus ug sa Putli nga Kasingkasing ni Maria, kitang tanang mga Pilipino, sa Hunyo 8,2013 mo singgit isip “usa ka nasud”, usa ka hiniusang nasud: “Jesus ug Maria, naghalad kami kaninyo sa among kaugalingon ug sa among kinabuhi, kining “bayang magiliw” among gitugyan kaninyo. Diha sa Pagtuo, Paglaum, ug Paghigugma gitunol namo kaninyo ang among kasingkasing!”

(Hinubad sa Society of the Angel of Peace)

Post Your Thoughts