Ang Eukaristiya (1 Cor 10:16-17)

(Ika-6 nga bahin sa 12 ka bahin sa serye)

Kitang mga Katoliko gitugyanan sa Ginoong Jesus sa pinaka bililhong bahandi sa kalibutan – ang iyang makanunayong presensya uban kanato diha sa Eukaristiya. “Buhata kini sa akong handumanan,” ( Lk 22:19) miingon ang Ginoo sa katapusang panihapon. Sa dagway sa pan ug bino gihimo niya ang kaugalingon nga kalan-on ug ilimnon alang sa kinabuhi sa kalibutan.

Diha sa pakigsalo sa “panihapon sa Ginoo” gikalawat siya. Sa kasaulogan sa Eukaristiya, nagaampo ang katawhan, ” Himoa nga kami nga mangalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, mahiusa pinaagi sa Spirito Santo.” Pinaagi Kaniya, diha Kaniya, ug uban Kaniya, nahiusa ang mga tawo, bisan sa ilang panaglahi ug pagkadaghan. Ngadto-ngadto ang mga nagkabingkil magkauli. Ang nagkabulag, mahiusa pagusab. Ang mga nanagaway, magkaigsoonay pagusab.

Pagkahibulangang gasa nga mahiusa pinaagi sa gahom sa iyang Spirito Santo. Misteryo kini sa kaluwasan. Milagro nga gisinati alang niadtong mga midawat ug nakatagamtam sa maong gasa. Pagkasayang lamang kay daghan wala kabalo o wala magtagad niini. Nagsalig lamang sa tawhanong pamaagi.

Sa pagkatinuod, dili ingon niini kita naumol sa Eukaristiya. Wala kita matudloan nga padayonon sa paglambo ang atong Bunyag pinaàgi sa mapadayonong pagapil sa Eukaristiya. Ang atong mga ginikanan wala makamatuto kanato niini. Kulang pa kaayo ang kasinatian sa daghan kanato, gikan sa mga bata hangtod sa mga edaran, bahin sa kahiusahan diha sa Eukaristiya. Wala nagaumol, ni nagatukod, ni nagalig-on sa katilingban ang mapadayonong pagsaulog nila sa Eukaristiya. Sa makadaghan nagpabiling tinagsa ug kinaugalingon lamang paningkamot sa pagsinati sa Eukaristiya. Wala nagmabungahon diha sa mas maayo, mas makatarunganong, mahigugmaon, ug maloloy-ong pakiglambigit sa isigkaingon ug sa kabuhatan nga gikabuhian. Kinahanglan pa ang dugang katekesis alang sa mga tawo.

Gawas pa niini, daghan usab ang nahikawan niining “kalan-on ug ilimnon” tungod lamang kay kulang kaayo ang mga Pari nga mangulo sa maong Eukaristiya. Daghang mga Kristohanong katilingban nga makasaulog lamang sa Eukaristiya makausa o makaduha sa usa ka tuig. Ang gimando sa Ginoo nga buhaton ang Eukaristiya sa iyang handumanan, wala gayud matuman. Ang duha ka sakramento alang sa pagpangalagad sa kahiusahan sa katawhan, nagmakulang pa kaayo.

Ang Ginoong Jesus nagampo alang sa kahiusahan sa iyang mga tinun-an. Gibinlan niya kita sa grasya alang sa katumanan niini. ” Buhata kini sa akong handumanan” (Lk. 22:19). Magpadayon kita sa paglambo sa Eukaristikanhong kinabuhi pinaagi sa pormasyon sa Eukaristiya nga napunting, dili lamang sa kanindot sa kasaulogan, apan sa pagsinati niini nga makatabang sa pagkab-ot sa kahiusahan nga giampo sa Ginoo alang sa iyang nga tinun-an.

Post Your Thoughts